User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 1
Kanzuksa 2
Kanzuksa E-Card

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

ภัทรกมล  เฟยลุง

ชญานิศ  เสรีเสถียร

สิทธิโชค  โพธิ์ศรี

กรกนก  รามสูต

สุภกุญช์  พนาสวัสดิ์วงศ์

ธนโชติ  อัครยาภัคพล

ธันย์ชนก  ประทีปะวณิช

นุชเนตร  ไพรสณฑ์

เส่าสสว  สวาวสว

จงรัก  เกตุรัตน์

เทียนธรรม  จุนเจือจาน

นภารัตน์  อยู่ประเสริฐ

พิชญา   สุธาภรณ์

ณัฐสุดา  คำเพราะ

สรยุทธ  พิภพผล

สุดารัตน์  ตั้งสถาพรพันธ์

mareerak  butsutthiwong

ณัฐสุดา  คำเพราะ

ศุภาพิชญ์  เรียบร้อย

ศิรวิชญ์  รูปงาม

สุรวุฒิ  ชื่นปรีชา

ลลิล  ลิมจิตติ

วิโรจน์  ติ๊กจ๊ะ

นพดล  แสนไบ

จุฑามาศ  สร้อยทอง

ณัฐสุดา  คำเพราะ

ก  ก

พุทธิมา  พุทธะ

ด.ช.ปืยวัฒน์  รุ่งเรือง

ณัฐพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร

อภิสรา  นาถวิริยกุล

สุธินันท์  จันทถิระ

สุธินันท์  จันทถิระ

สุธินันท์  จันทถิระ

สุธินันท์  จันทถิระ

วิจิตรา  สุขกะใจ

สิรภัทร  โล่ประดิษฐ์

กวิศา  ปิ่นแก้ว

อาริยา  เเซ่ตั้ง

มุกดารัตน์  บุญเรือง

อนุรักษ์  สุนทรพจน์

thittita  pudchakarn

อุษา  ชัยวัตรสกุล

บุษราภรณ์  โพธิ์ทอง

สริตา  ปทุมรัตน์

ddd  dddd

นางสาวนญา  พราหมหันต์

ภิรญา  นิลนคร

พนมกร  แซ่ลี้

fdfdfdsfd  dfsdfdsfdsf

ดลดารา  บัวนาค

ปาราเมศ  โพธิกลาง

จิรวัฒน์  วงษ์ลุน

กวิศา  ปิ่นแก้ว

vovovo  vvvdd

หทัยชนก  สงเคราะห์

วนัสนันท์  หมวกทิม

สมพล  สารสิน

นุชเนตร  ไพรสณฑ์

เอ  สาธิต

นุชเนตร  ไพรสณฑ์

วิศรุตา  มานะมนตรีกุล

วิศรุตา  มานะมนตรีกุล

บุษกร  อรรจนรัตน์

บุษกร  อรรจนรัตน์

ศิรดาภรณ์  โพธิกุล

กาญ  มา

ธัญยพร  กรประเสริฐ

นายดุสิทธิ์  ยะปะเตา

นายดุสิทธิ์  ยะปะเตา

สมพร  ทิพยมงคลกุล

สมพร  ทิพยมงคลกุล

pairash  kleer

น้องไทย  ชมจัน

ศุภโชค  ลบพื้น

นันทรัตน์  พรชัยมงคล

อุไรรัตน์  อิ่มบุญ

พะกดดก  เกดเกดเด

สมชาย  ชายชาติทหาร

นายอรรถพล  สกุลบริสุทธิ์สุข

นริศ  แป้นเงิน

สุธาวี  บูณย์ประเสริฐกูล

สุธาวี  บูณย์ประเสริฐกูล

สุธาวี  บูณย์ประเสริฐกูล

ธาวิน  ยง

รัชฎาภรณ์  ภาคชัย

ทักษพร  ประเศรษโฐ

วิสิฏฐ์ศรี  ชมมธุรส

ณฐพงษ์  ตรีวิบูลย์วณิชย์

วสุรัตน์  ไม้ทิพย์

ภาสพงศ์  แผ่นทอง

ณัฐวุฒิ  ศักดามินทร์

วสุรัตน์   ไม้ทิพย์

วสุรัตน์   ไม้ทิพย์

วสุรัตน์   ไม้ทิพย์

สถาพร  เปียนประโคน

ธนนันท์  พระสุรัตน์

kanpet  kotehanam

นภสร  จงจิตตานนท์

นภัสรา  มั่นคง

ธัญชนก  พูลสวัสดิ์

ธัญชนก  พูลสวัสดิ์

นริสรา  ป้อมอุ่นเรือน

ooo  kkk

ธัญชนก  เฮ้งเจริญสุข

ศศิวิมล  จิตรแก้ว

ปาริชาต   นักทำเกวียน

วสุรัตน์  ไม้ทิพย์

ปัทวีร์  ผาทอง

นายวชิรนนท์   อภิรัตน์วรโชติ

ปิยนุช  เกตุสูงเนิน

นาสยา  สิริกุ

เมษ์  รุ่งกระจ่าง

เจนจิรา  เสนอใจ

ธงไชย  ศิริรัศมีวงศา

ด.ญ รินทร์พิชา  คูเจริญไพศาล

ทีน่า  วัฟซีน

ธณัฐฎา  พีพีช

sd  asd

น.ส.พัชรพรรณ  สุคนธ์ขจร

นายวุรัตน์  ไม้ทิพย์

กุลยา  ยนต์พิทักษ์กิจ

สาริน  ดิลกถกลการ

ณัฐมนต์   โพธิ์ประเสริฐ

นิศารัตน  สมพร

ภาวิตา  คงธนาสมบูรณ์

ภาวิตา  คงธนาสมบูรณ์

ศศิชา  ศรีจันทร์โฉม

สริน  อ่างทอง

สมภพ  เทียนบุญ

thanatcha  arunprasertkul

รุ่งไพลิน  จันดี

สุนทรี  เครื่องกลาง

สรศักดิ์  ปิ่นสุวรรณ

สุวพิชชา   หอมจะบก

วัฒนา  หวังพัฒน์

กันย์สินี  วิทยา

แนทชา  ศรี

บัญชา  โอษฐ.าม

ณัฐกาญจ์  จันทร์แก้ว

จักรพันธ์  เจริญกุลวัฒนะ

Trin  Nakprasert

อรัชพร  บุญเพ็ญ

อำนวยวุฒิ  เชาวน์ปรีชา

จารุภา  ปานสงคราม

พรรณศิริ  รุ่งสว่าง

ทินรัตน์   กะแก้ว

พรธิชา  มุ้งกุนา

ปัญญรัตน์  แก้วเกษ

รสสุคนธ์  อินทรเทพ

บัณฑิตา  ปั้นลาย

ชนากานต์  สุดแดน

พรฐิตา   สุ่มสม

natapat  kaewmalai

ภัสสร  มานน้อย

Titawee  Phunsirbundit

ชัญญา  กิตติ

ไอลดา  ประสงค์ศิลป์

Wanida  Phoemphoon

อรอุมา  แสงกล้า

อารีรัตน์  สินทับ

ธมลวรรณ  โกประพัฒน์พงศ์

กิตติวัฒน์  บุญมาก

จิตติ  สุศิวะ

ทักษิณา  สุขสุเมฆ

ภคกุล  วิเชียรสาร

ดุก  ดุ๋ย

อารียา  เครื่องกลาง

พัชกร  ทองแดง

สุทธิดา  กันธปัญญา

ภาณุพงศ์  มีสะอาด

ณัฐภรณ์  ปักเคทาติ

เจนจิรา  ล้อมจันทร์

piriya  summoon

ทรงภพ  พึ่งโพธิ์สภ

Poodin   Pra-in

อมิตตา  อยู่เปรม

ฉัตรชนก  ชัยวงค์

Thaksina  Suksumek

Chintana  thongsanga

สุธิมา  สนเทศ

วรรณพร  วิชาหา

Pilaiwan  WannaYoo

ศุจีภรณ์   สุวรรณพงษ์

ศุจีภรณ์   สุวรรณพงษ์

สุมาศ  คำสุวงศ์

Saranporn  Minthakhat

ติณณภพ  ทวีพันธ์

น.ส.กรกช  วิชาหา

น.ส.กรกช  วิชาหา

ศุภณัฐ  เอี่ยมสำอางค์

supphanut  eiamsamang

มริสา  ปัญญาวุธ

ขยายความ

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2018 Kanzuksa.com
มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ