User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 1
Kanzuksa 4
Kanzuksa 9

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

cc  efr

นัชชา  โรเจอร์

แพรวพิสุทธิ์  พร้อมสุข

นิคม  สร้อยเสนา

Arisara  Intoon

แพรวพิสุทธิ์   พร้อมสุข

พาขวัญ  พัดเย็นใจ

น  นาคอ่อน

ชำนาญ  คล่องแคล่ว

ด.ญ.สุวลักษณ์  แสงอาทิตย์

สุวลักษณ์  แสงอาทิตย์

จิรวัฒน์  ภู่งาม

ศุภานิช  ไกรระวี

porntep  bunpramoul

ภิษช์วิวัฒน์  แก้วมณี

วิมลพันธ์  ทรายทอง

ณัฐพงศ์  เป็นลาภ

นัทพงศ์  จันทมาศ

วโรรมย์  ขันธุวาร

พงศกร  ชะอุ่มดี

patinya  prapasinsap

วโรรมย์  ขันธุวาร

ไอยลดา  วิจักษณ์ประเสริฐ

วโรรมย์  ขันธุวาร

ด.ญ.ภัทราวดี  สีแสด

วโรรมย์  ขันธุวาร

สถาพล  สินโน

เพลินพิศ  คิดการงาน

ธีระชัย  ยินดี

ธนวินท์  ตรีอาทิตย์โยธิน

ชาลีญา  ทิพย์พิมล

วัชรพล  ทิพย์สงเคราะห์

ณัฐพงษ์  ไตรยสุทธิ์

ด.ญ.เอมวิสาข์  ตะเภาพงษ์

zodiac  di

ธนากร  ศรีสม

กนกวรรณ  เหลืองรุ่งโรจน์

เบญจมาศ  เพียงโนนดา

น.ส.เยาวลักษณ์  คำใจวุฒิ

เทพ  ชาติไทย

ศุภนันท์  วุฒิธาดา

ประภัสสร  โพธิ์แก้ว

ศุภนันท์  วุฒิธาดา

พลพล  ภาพยนตร์

เด็กชายสิรภพ  รุจิรวัฒน์

นางสาว  ครยก

รัตติยา  ฉีจุ่น

Panjitt  Sundara-vicharana

ภคพร  คุณเศรษฐ

พรกนก  ธนาพรกุลพัฒน์

พีรยา  พีรพันธุ์

กิตติ  แซ่เฮ้ง

ลี่  นาแก

ศกลวรรณ  หล้าวงศา

ณัฎฐมนต์  ฉันทวิริยวัฒน์

ณัฎฐมนต์  ฉันทวิริยวัฒน์

ชาลีญา  ทิพย์พิมล

กมลวรรณ  สอนศิริ

วรนิษฐา  เพชรวีระ

นะนะ  อิอิ

ชนิกานต์  จุฬาจารุพันธ์

สลิลทิพย์  คำวงศ์ศา

สลิลทิพย์  คำวงศ์ศา

อรสา  จงรักวิทย์

Pawika  Kanjanathummarong

นัษฎาภา  โนมะยา

ปรียาพร  ภูกองไชย

พิชญ์  แสงเพ็ชร

นครินทร์  จารุพักตร์วิทยา

สุกัญญา  เพชรสงค์

Siriarpha  Srichaum

นาตาลีย์  ธรรมรักษา

นริยา  สุนทริรา

น้องมิว  แก้วกิ่งจันทร์

ชานิน  วิลัย

เพชรประภา  ขาวสอาด

nanna  potter

นางสาวณัฐฐากร  บาลลา

เอกณัฐ  ชูวิทย์สกุลเลิศ

นรีกานต์  สุขร่องช้าง

ศิโรรัตน์  อินทะรังษี

นายบุญเทพ  พิศวง

นิสย์ภาวิช  เจริญพงศ์

treechada  prawang

นายณัฐพล  เวียงคำ

ลี   เนาว

สุวรรณา  แซ่อุ้ย

min  lee

ฮุซนียะฮ์  มะทา

ด.ช.วรายุทธ   รอดทอง

สิริพา  ศรีสมบูรณ์สกุล

thid  jira

อาซีซ่าร์  อาบัส

วีระชน    ลุนวังแสง

Woramet  Wongsawatkul

นงลักษ์   สิงห์สิทธิ์

ธนภัทร์  สุขประเสริฐ

การวิชา  อยู่ยง

สิริยากร  ศรีสวัสดิ์

สุวรรณา  แซ่อุ้ย

ประทับจิต  เหล็กยัง

dip000  00000

ติงต๊อง  น่ารัก

นภัสสร  แสงสุรเดช

ธนกร   สืบวงษ์

วิรุฬห์  มีเงิน

Supakan  Uttamobol

บานาดา  ฟานา

วันทนีย์  เขียวหวาน

ศุการดา   ชัยเพชร

บุคลินทร์  ยาวิลาศ

กนกพร  วีสันเทียะ

ธนพร  ขัมภรัตน์

ฟกหฟกหฟก  ฟหกหฟกหฟก

ลลิตพรรณ  นาคา

Puttamaporn  Thiravanich

นวรัฐ  ปูคำ

พรมมาศ  พุ่มภักดี

ปริยากร  อิ่มสอาด

จีรนันท์  รักเชื้อ

วริษฐา  ถิ่นถลาง

ปิยวุฒิ  อสิพงษ์

ปิยวุฒิ  อสิพงษ์

อาทิตติยา  มาพุ่ม

สิทธิพร  สุขจิตต์

pimrumpa  leesirisern

pimrumpa  leesirisern

สมบรูเกียติย์  ปัญญาคำ

สมบรูเกียติย์  ปัญญาคำ

รัชนิดา  เดิกพูล

porntipa  namnuadpakdee

saowarot  parkit

นิรดา  สุขจิตต์

ปริยากร  อิ่มสอาด

นพสิทธิ์  โรจน์ธนาวิชญ์

sarasanan  boonmee

ณัฐฐาพร  ชูชาติ

ปราณปริยา  เหล่าประเสริฐ

จารุพิชญ์  พฤกษา


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2017 Kanzuksa.com