User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa 5

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

รุ่งมณี  ไชยสิทธิ์

น.ส.นันท์นภัส  กิจกังวล

ภาณุมาส  พันธุ์เพชร

ญาณาธร  เทียนชัยสิริ

เพียร  ภวัครพันธ์

ศุภกิจ  อยู่สบาย

ลลิตา  บุญเชิ

บุญสนอง  จันทรภาพ

ธีระวัฒน์  นาควังไทร

ธารา  ประทีปรัตน์

นัชชา  ศรีแย้มวงษ์

นาย.ณรงค์  ไชยสิงห์

จินตนา  เยาว์ยืนยง

กตัญญูตา  ลําเลิศ

ซัลมา  เหร็มเหมาะ

mali  k.

pandar  nartsawee

เมษา  ชวนะรานนท์

เด็กชาย ณัฐพงษ์   เยี่ยนจัตุรัส

อริสรา  จันทร์ใหม่

ปรียาพร  เหลืองสด

ปรีชา  ทองเกลี้ยง

เจษฎา  โยธวงศ์

เอกชัย  คงประจักษ์

สุธีวัฒน์  คงทวีพันธ์

สุธีวัฒน์  คงทวีพันธ์

เจษฎา  โยธวงส์

นพพล  มิ่งชัยสวัสดิ์

วาสิน๊  สุวรรณโณ

อภิสิทธิ์  แผลงสูงเนิน

apisit  phangsoongnern

กัญญาณี  แซ่ฉั่ว

เมษิณี  นาขวัญ

คณิน  ้เปี่ยมงาม

ด.ญ.กันต์กนิษฐ์  พรรณรายกุล

กฤติน  อัศวสำเริง

กฤติน   อัศวสำเริง

จุฑามาศ  ค่ายไธสง

นิรดา  พินทุพีรโกวิท

เร  ใจ

Ornjira  Sripaiboon

สมจิตร  จันทร์เพ็ญ

มารีสา  ศาสน์สันติกุล

sa  00

ปั้น  เหล่า

Therdkit  kongka

บุญส่ง  จันทะสุก

นวรัตน์  เมืองคำ

เอกดนัย  จิตศีล

ด.ญ. มทิรา   หกเหลี่ยม

ชโลธร  วรรณพุฒ

สิทธานต์  สุวรรณมณี

นวกร  คุณาสวัสดิ์

นายอภิรักษ์  ไชยมงคล

สลิล  กลิ่นอบเชย

นายสุรชัย  แสงสด

ธรรมรัตน์  คำสิงห์นอก

ปฐม  ยอดโต

กอบกาญจน์  ณะมณี

สมชา  ฮากริบ

TiWaWA  LoveSuperjunior

กนิษฐา  ขำอ่อน

สิริชัย  สารทอน

ศุภรัตน์  ดาบสีพาย

นพพร  อ่อนหิรัญ

นายสิริชัย  สารทอน

กิตติกานต์  กัณพิพัฒน์

ทิวัตถ์  มงคลางกูร

สิริชัย  สารทอน

มาลินี  ศุนิช

ขวัญข้าว  คุ้มฉลองวุฒิ

Sirichai  Santhon

ธันย์ชนก  เนาสุวรรณ์

jom  jan

กนกวรรณ  จันทร์เกตุ

สามารถ  รอดปัญญา

จิตติมา  บุตรดำรง

นิศรา  มาสิงห์

eiei  eiei

จินตรา  จินดากุล

อัศวิน  ไผ่เงิน

นวรัตน์  เมืองคำ

ด.ช. พงศกร  เทียนไทย

POOH  .

จักรเพ็ญ  สุขสีเสน

ธนากร  กลิ่นทองหลาง

นางสาวพุทธวงศ์  นันทโพธิ์เดช

กนกวรรณ  มณเฑียรทอง

ธนาภา  ยาณบริบูรณ์

อัสมะ  โสะ

วราภรณ์  ธนะวงค์

กนกวรรณ  จันทร์เกต

ไกรฤกษ์  เลิศพลาพงศ์

กนกพร  ห้าวเจริญ

นาย สุวิจักขณ์  สุริยันต์

เด็กชายธนศักดิ์  พิมพร

โรจน์รุ่ง  อำพันแสง

กนกพร  ห้าวเจริญ

วสวัตติ์  บุญห่อ

ดช.วสวัตติ์  บุญห่อ

พิมพิศา  หมวดจันทร์

วาิสิน  สุวรรณ

pathipan  kejornmart

วัชรพล  ชลทรัพย์วารี

พีรดา  เพชรประพันธ์

ณัชฎาพร  ปูแดง

วสวัตติ์  บุญห่อ

รังสฤษฏ์  ฉิมอุปละ

นาถชนก  วังใจฟู

น้ำเพชร  อดุลย์อารยะรังษี

จารุวรรณ  เทียน

B.Boy  HipHop

วรนัดดา  บุญช่วย

จักร  ศร

rfgfg  gdfgdfg

วาิส  สุวรรณโณ

สิรินาถ  ชูชื่น

ณัฐวุฒิ  ภิระบรรณ์

จิรนันท์  สุขะ

คณิศร  อิ่มสมบัติ

oscar  raven

ไรวินทร์  ชูชัยวัฒนา

โรจน์รุ่ง  อำพันแสง

ศศิประไพ  สวยเลิศ

กิสดา  รัตาพรพิรมย์

ปานเพ็ชร   ยาภักดี

จริงจัง  บุญแก้ว

จักรี  กฤษณะเศรณี

นิพัศ  ยุราศ

รัชนีกร  จอดนอก

พงศ์พิิสิทธิ์   คำปา

อภิวัฒน์  เคนท้าว

nutchaya  janpuna

พงศกร  ทองมี

สหรัฐ  หงษ์ทอง

สหรัฐ  หงษ์ทอง

กุลนิดา  จำลองกุล

โรจน์รุ่ง  อำพันแสง

โรจน์รุ่ง  อำพันแสง

noonoey  zaa

สมชาย  แซ่ตั้ง

ณัฐชยา  จันทร์ปุนะ

จุไรรัตน์  ด้วงทอง

ชลดา  สุวงษ์

เดชา  รุ่งเรืองพร

ศักดิ์บุรุษ  โชติแสง

จรรยา  หัสมา

พชร  เปี่ยมงาม

อุดมศักดิ์  สุขทรัพย์

ฟเกด  ดหกฟเ

พชรรัชต์  ชอบจิต

ปิลันธนี  พรมชัย

น.ส สรัญพร   สุรวิชัย

อุดมศักดิ์  สุขทรัพย์

ชญาน์พัตร  อินต๊ะปัญญา

สรินดา  คุณทวีทรัพย์

กนกกร  เฉลยจิตร์

สมเกียรติ  แซ่เหอ

aaa  aaaa

Thawanrat  Choopleum

วานิศา  บุระคร

วรินทร์  ปรีวาสน์

พรปวีณ์  กิตติชัยณรงค์

ฟาริดา  บิลหมัด

อุษา  มากช่วย

พัทธนันท์  แสงบุญ

panuttha  khemasurijunyo

panuttha  khemasurijunyo

mook  mookk

ศุภิสรา  ยาคำ

นารี  นาสวง

suthipong  jongnomklang

จันทกานติ์   เด่นดวง

มารีน  อาจเอื้อ

ชนก  กองแดง

นิรมล   สนธิสุข

จิรภิญญา  ไชยมงคล

นานาสาระน่ารู้


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2015 Kanzuksa.com