User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 1
Kanzuksa 2
Kanzuksa E-Card

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

อทิตยา  โมกขาว

ปิยวัฒน์  เพชรพันธ์

กฤต  ตันติวิรุฬห์

น.ส.อุสนี  มาหะมะ

สุภัทรชัย  สุวรรณะ

ด.ญ.จุฑามาศ  สุทธิพันธ์

กรกาญจน์  เมธี

สุทธิ   วิเศษพงษ์พันธ์

แสนรัก  ศรีวิเศษ

ศุภวัช  เหล็งบำรุง

นิยม  วังบัวแดง

ปิยธิดา  แร่ทอง

นายภูมิพิชญ์  คงเรือง

ธนพัฒน์  คำมิตร

ฐิตินันท์  เทียมสุวรรณ

รติพร  สู่สุข

อลิษา  สมพิศ

prangpak  panmanee

ธีรวุฒิ  พิทักษ์เนติกุล

ทศพล  พลอยนิล

ลักษณารีย์  ยศยิ่ง

จิลาวัลย์  เหมาะหมาย

จิลาวัลย์  เหมาะหมาย

กิตติมา  ปริยายสุทธิ์

ปริตต์  มงคลวนา

ปิยณัฐ  กลิ่นรส

ศิริพร  ต๊ะเรือน

สุรกิจ  ผกาแก้ว

ศรัณยู  สุริยาวงษ์

จุฑามาศ  ประดิษฐพงษ์

นายดิศพล  บุญญาผลา

มาวิน  ดาวเรือง

น.ส.งามศิริ  ชอบตั้งจิตร

วีรวัฒน์  สุทธ์สุทัศน์

วิไลลักษณ์  จิตชู

ประยูร  น้อยสุดใจ

เป่ายิงฉุบ  มู่

สุชญา  จิตสุภานันท์

ณัฐยา  เฉนียง

อรวรรณ  พงษ์ไพร

อรรถวิชย์  คล่ำคง

kge;lkg  gqrg5

spn  pym

พีรนิยา  รัตนรายาวงศ์

ณิชาภา  วรพงศ์

นาฏวิภา  ปิมปา

จาฬุพักต์  รัตนคช

parumon  noinarin

วราพร   แดงนวล

ณัฐพร  ผาติวิทย์

ฮัมนะห์  มามะ

รัฐศาสตร์  ทรงรัตนพันธ์กุล

เมนัสวี  มีทั่ง

คม  สัน

บัณฑิต  บุญยฤทธิ์

ชุติวัฒน์  สโมสร

นนทภัทร  ธีรศุทธากร

กุลธิด  บริราชวังโส

ส่องศรี  จุลพล

สุนิษา  ชอบหวาน

แวววรรณ  วันดี

ภูริชญา  มั่นถาวรวงศ์

พิมพกานต์  อินทรสุวรรณ

ฟิรดาว  แวดอเล๊าะ

ฟิรดาว  แวดอเล๊าะ

นายกษิดิ์เดช  สุวรรณปิฎก

กวิสรา  ขวัญสง่า

พิชญา  เสมอใจ

ปริวัชร์  ไชยนาแพง

คัทรินธร  ประยูรวรรณ

ศิรชัช  สัตยารักษ์

ณัฐกฤษ  งามธนวิทย์

ควย  แทงหี

ดารณี  สะมะแอ

สุนิสา  ภักดีชาติ

สวยบะห์  หาแว

ชลธิชา  กำศิริพิมาน

ณัฐชากร  คำยอด

ประภัสสร  พฤกษาเจริญ

อรนุช  หวังอังคณานนท์

ภัทร  ทรงบัวผัน

ปริญญา  โอชารส

รามิล  โอชารส

สุภางค์  พฤกษากร

อภิชัย  บุตรดี

ธมนวรรณ  กลิ่นแย้ม

วราภรณ์  แสงดอกไม้

ด.ช.กฤษฏิ์  สุวคนธ์

อภิชญรัศมิ์  สงวนณพรรค

apichayarat  sanguannapak

จิรชา  สุขสดเขียว

จิรชา  สุขสดเขียว

ณัฐนิชา  บุญถาวร

ปาณิสรา  สิงหเสนี

ภานพ   ลือวนิช

เจษนิพัทธ์  พิกุลเงิน

มานะ  จึงเจริญสุขยิ่ง

สีทอง  สุมิ

นันทิชา  บุรี

พิมพ์พันธ์  ชัยเชาวรินทร์

สุนิสา  ภักดีชาติ

ศุภสุตา  เสนะวีณิน

ปรัชญา  เมฆะจำรูญ

รวินทิพย  อู่สิริมณีชัย

รวินทิพย  อู่สิริมณีชัย

Panita  Kwanjai

Pacharida  Bouroy

วุฒิชัย  บุณยาขุ

นายสาโรตต์  ศิโรตมานนท์

มณีรัตน์  แสนสุรวงค์

วรรณพร  ดลราษี

ชัยรัตน์  ทุมทอง

ball  cm

ศศิธร  เจริญชัย

ณัฐฐา  จำนงค์

benjamaporn  salanoi

วราภรณ์  กิ่งแก้ว

มนปริยา   อำภา

อรพินท์  มีโสภาค

ภัทร  ภัทร

ชุติมา  ละแมนชัย

นิธิกร  เพ็ชรรัตน์

praepan  kongwao

ticha  leelaongpanich

ธนชัย  ชี้แจง

ปภาวรินทร์  ศรีโสภา

Vichayanan  Jirabovolvanit

ณิชา  วุฒิสารเจริญ

มุกรดา  รวดเร็ว

เตือนใจ  งามยางหวาย

วาณี  ใจใหญ่

ชลียา   สุขสะอาด

petch  kiattaweekul

petch  kiattaweekul

anussara  sriin

ธนภัทร์  จงไกรจักร

มณฑิรา  พรมดี

เมธิณี  สมจิตต์

วิลาสินี  วันทองสุข

ชัยวัฒน์  สัจจะบุญทวี

สุทธิพร  จินตนาอิสระถาวร

ทิพย์สุคนธ์  สาโหมด

จุฑารัตน์  โปสูน

ณิชกมล  ณ สงขลา

พรปวีณ์   ชำนาญเศรษฐกุล

น.ส.นรปวีณ์  ชำนาญเศรษฐกุล

พรปวีณ์  ชำนาญเศรษฐกุล

sithachaya  kumtong

นานาสาระน่ารู้
ขยายความ

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2016 Kanzuksa.com
Kanzuksa 800