User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 1
Kanzuksa 2
Kanzuksa 5

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

ธัญญพัทธ์   สาสกุล

อักครเดช  แซ่ก๊วย

ภาคภูมิ  หว่างสิง

เบญจพร  เขียวดี

เบญจพร  เขียวดี

เสาวลักษณ์  เนาว์สุวรรณ

อรวรรยา  เกตุเรน

วรากร  ศรีเจริญ

จีรนันท์   มุริจันทร์

ศุภัคนันท์  ธีร์ชนุตร์ธนากร

ชิณพร  ชิณศรี

พรพรรณ  จันทรเจริญ

พัฒนโชค  อินทะโส

พัฒนโชค  อินทะโส

Thanakrit  Kukvichai

ศรณ์รังสรรค์  ไตรธนกิจ

ธาริตา  บุญดี

พุธิตา  พรหมภู่

ดาดา  จ้า

ธุวานันท์   ศิริปทุมานันท์

ชิดชนก  ไชยชนะ

conos  d

วราภรณ์  เชียงแมน

สุดาวรรณ  ถนัดค้า

วริศรา  เอกศิริ

thitiwut  palajit

นิพนธ์  แตงงาม

ชาญชิต  อภิสมาจาร

พัชราวรรณ  กัณหารี

โสมรัศมิ์  ชูขำ

ธิติวุฒิ  พละจิต

สันติภาพ  ศิริมนตรี

สันติภาพ  ศิริมนตรี

ด.ญพัทธมน  ภัทรพงศ์สินธุ์

จิราวรรณ  ทนพลกรัง

วิมลรัตน์  กันแตง

ซูไบยะห์   ปะแต

วลัยลักษณ์  พันต่าย

ชลธิชา  สว่างแจ้ง

กันตา  เพียรภัณฑวณิช

สิรภัทร  สิริปทุมรัตน์

นาฏนภา  ดอกบัว

นาฏนภา  ดอกบัว

นาฏนภา  ดอกบัว

นางสาวสรวงแสง  ชัยเกษตรสิน

พิสิฐชัย  ทองธรรมชาติ

ณัฐวิทย์   แสนสมบัติ

ดญ กิตติยา  กองสุข

รสสุคนธ์  ชมเชย

นิรุต  สำแดงเดช

วิศรุต  ทองชิว

ศุภนุช  ศุภนิมิตตระกูล

นางสาวเจนจิรา  หนูทอง

นฤดล  กาตาสาย

Kanya  charoensap

โสม  เลิศ

นิศากร  รักวิชา

เอื้อมเดือน  อินทรสินธุ์

วสันต์  ช่วงชัย

กัญชลิกา  ผูนา

จารุภา  ศุภนิมิตกุล

ชาโลม  ชัยเกตุ

สันติสุข  แฮนเซ่น

วรรธนพงศ์  เสมียนคิด

อทิยา  ทวีบท

สุภาพร  สุวรรณหงษ์

รัชฎาพรรณ  บัวแย้ม

กุลดา  ปธานิน

ณัฐชนน  สุวรรณน้อย

ธิดารัตน์  เสริมพานิช

ด.ญ. อภิชญา  พรมวิชัย

วรัญญา  พรรณสวัสดิ์

chayanis  siriwilawan

เกียรติศักดิ์  สว่างเดือน

ศิวกร  ไตรพิพิธสิริวัฒน์

สุกัญญา  รุจิพุฒ

ณัฐธืดา  บำรุงธรรม

ด.ญ.ฉัตรสุดา  วงษ์ปัญญา

พีรายุ  หงษ์กำเนิด

นพดล  ฆนาพรวรกาญจน์

yakob  hatnanee

อานนท์  จิตร์สาคร

อาทิตย์  วงค์ษา

กันติศา  พรมทอง

Kantisa  Promtong

ชลธิรา  กรพชระ

kantisa  Promtong

สันติภาพ  พงษ์อานาม

ธนัชพร  สว่างชัยภัทร

kantisa  promtong

kantisa  promtong

สุภาพร  แสงสมัย

ทิพรัตน์  แก้ววิเศษ

เมฆินทร์   เทพนิล

น้ำทิพย์  มีมาก

Nut  Intarawichai

เบญญาภา  นามสุดตา

นันทนา  ถาวโรฤทธิ์

พุทธินันท์  ทิศอินหลง

สุทธิลักษณ์  แว่นแคว้น

พนิดา  วงศ์เอื้อภักดีกุล

กิตติยา  ทองอ่อน

ณัฐวิภา  ผกาศณี

กิตติยา  ทองอ่อน

สุภัทรดิต  อุทัยแพน

เอเรกซ์  เลเวซ

ณัฐนิชา  ตะเคียนราม

ภัทรวรรณ  ศรีการุณ

กรกนก  สวยวิเศษ

กรกนก  สวยวิเศษ

วนิดา  สำรี

ศตนันท์  โสตถิสถาวร

วินัย  วิลัยพิษ

นิพันธ์  สุขเจริญ

ภัทรภร  สุจิภิญโญ

ต้อม  งามสว่าง

praeploy  boawmon

นายกวีวีฒน์  กองทองนอก

มะขาม  แข็งดี

พุฒิพัฒน์  สินสุขไชย

นิภาพรรณ  สุขใจ

ภูริภัทร์  สงวนทรัพย์

ศิรประภา  มุงบัง

นลดล  กาตาสาย

อรภา  แถมวัฒนะ

นายศุภชัย  สมวงค์

ธนัญรัตน์  ทองคำสุก

Suphannee  Boontim

ชุติภา  พยุงแก้ว

teacher  kumjun

ศศิชา  ไร่เหนือ

วรรณชาติ  กอศักดิ์

กิตติยาภา  เจียมทอง

สุพรรณี  บุญทิม

ชุติภา  พยุงแก้ว

กัญญาณัฐ  อัศวธิติสกุล

วรางคณา  โค้ววิลัยแสง

ศุภวุฒิ  ลิมป์กาญจนวัฒน์

นิศานาุถ  ผิวเหมาะ

นิอุส  กาแบ

ธัญญารัตน์  แก้วเรือง

อิทธิ  มงคลวัฒน์

ณัฐชนน  กำลังใบ

ธนากร  ขาวสะอาด

จักรพงศ์  ดาศรี

นันทชา  วงค์ทอง

ยิ่งโรจน์  เทพอาสา

ภูน้ำฟ้า  รุ่งแกร

วินัย  เพิ่มพูล

lordgraf  inwdee

ญาสุมินทร์  ชูแก้ว

พงศ์พันธุ์  ปั้นมยุรา

นางสาวนัฏฐินี  จิตจริง

เวธนี  จันทะขิน

ศาตพร  อิ่มประสงค์

นันทิศา  จรอำ

ธันย์ชนก  หมู่วิเศษ

สวรรยา  เที่ยงดา

thitiwut  palajet

วิภา  จันทะวงษ์

พัณณิตา  ดลภาวิจิตร

ธิดารัตน์  วงค์คำสิงห์

รัชฎาวรรณ  อินต๊ะสาร

ด.ญ.ณิชา   นาควิเชียร

ด.ญ.ณิชา  นาควิเชียร

ธัญญพัทธ์   สาสกุล

Pornparn  Sutakote

รุ่งทิพย์  เทพประสิทธิ์

นานาสาระน่ารู้

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2014 Kanzuksa.com