User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 1
Kanzuksa 2
Kanzuksa 5

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

อนันต์  วรรณปะเก

ชิดชนก  นีอำมาตย์

สุวพงษ์  คุณะวิวัฒนานนท์

จันทร์วิภา  ท้าวฬา

วริษฐา  ดำแก้ว

nutpong  sangaroon

ธนัชพร  บำรุง

พัชรี  สุดชา

พรพิม  ภิญโญ

Oravee  Phomai

คมกริช  นพรัตน์

กมลพร  รุ่งเรืองธนากิจ

ปิยพร  คำงาม

อรอุมา  ไชยมาศ

อมรินทร์  ต้องกระโทก

วิษณุ   วชิรมณีพันธุ์

ฑภิสรา  สุกแสง

จักกฤช  สันตติวุฒิ

ณิชากร  ฉ่ำเอี่ยม

ภานุพงศ์  โพโสภา

ด.ช.ปิยะพงศ์  หนูเทพ

ไฟกด  ฟเพ

รณชัย  พานต่ำ

เอกรินทร์  กานดา

กนกรัตน์  ฉายวิเชียร

คัมภีร์  นนทรีย์

พันธกานต์  สอนผา

สวย  น่ารัก

ปนัดดา  ชูนาม

e63w5343  346qwyu4

wa  poom

นางสาว ประภาสิริ  พระแป่

ด.ช.ธรรศ  เเสวงเจริญ

รักขวัญ  พลจารย์

สกุลรัตน์  แก้วยศ

สุโข  นามธรรม

Latthapol  T.

ห้  หก้ห

จริยาภรณ์  สนสายันต์

ชมภูนุช  สามใจ

ภูตะวัน  เกตุสมบูณณ์

ศุภาพิชญ์  สังข์ทอง

นิชา  การณ์ดา

อรกานต์  สินเสรีกุล

สมชาย  สมปอง

ธงชัย  มะเสนา

นายพีรวิชญ์  บุญหวังช่วย

ขวัญใจ  องอาจ

ด่ด่ด  ดีสาร

Nattiya  Phitchayasubhanan

รุ่ง  เจริญกิจ

เด่นชัย  วานิชกุล

ปนัดดา  สาระรักษ์

เอมมา  ดอจแมน

hjhgjghjghj  ghjghjgh

ด  ด

สมชาย  รบกัน

ขวัญ  สาระ

เกก  เดกเก

อธิษฐาน  วีระวงศ์ชัย

fdgdfgs  sdgdsg

bxhgf  sgsgf

อรลักษณ์  ธูปบูชากรณ์

มานพ  เทนนคร

มานพ  เทนนคร

เอกชัย  ไพเราะ

ฐิติญานันท์  วังแปง

ฝนทิพย์  พุกพอกสิน

สมชาย  นิยาส

แพรวพรรณ  มีจำรัส

แพรวพรรณ  มีจำรัส

ด.ญ.เบญจวรรณ  การินทร์

วาสนา  ใจดี

ศันสนีย์  สายสาหร่าย

วัชชิรา   ชูเกลี้ยง

วัชชิรา   ชูเกลี้ยง

วรางคณา  เสนาเสถียร

วริสสรา  หิรัญสถิต

อรณี  สะอาด

ดกดหก  หกดดหกดก

abc  acb

สนทส  พานแสง

วีระพง  จอมดี

จิดาภา  มิคะนุช

ปัญญารัตน์  บุญเสนอ

ธนากร  กาติ๊บ

ณัฐนนท์  เหลากลม

ภูษิดา  หาญลำยวง

เด็กหญิงพัชราภรณ์  ธันวงศ์

ด.ช. กฤตภัค  สามะศิริ

พเดไ  พเด

กุลรัศมิ์  อติชาติพงส์

กุลรัศมิ์  อติชาติพงส์

อานัฐ  จุ่นหัวโทน

แพรว  บดินทร์เดชา

ปัญญา  ขาเข้า

ชุติกาญจน์  ทองนำ

จิรายุ  สุขสมมนัส

อนันตพงษ์  พรมศิลป์

เกฟ  เลาหะสราญ

ณัฐกมล   เถลิงศก

ณัฐกมล  เถลิงศก

วันนพร  นามปีการ

พรชัย  มะโนแจ่ม

พัชรี  ใจคง

Tippawan  Vantavas

กัลยา  สมบูรณ์

ศศิมณ  โรจน์วงศ์สวัสดิ์

นุ่น  น้อย

ปัณณวัฒน์  มหาหิงค์

สุรีรัตน์  พวงทอง

สุรีรัตน์  พวงทอง

สุรีรัตน์  พวงทอง

สมศักดิ์  รักขันแสง

วราสินี  วิศุภกาญจน์

พงศภัค  ตันตินราวัฒน์

กนกพร  วรชิน

กนกพร  รักไร่

ยลดา  ศรีเศรษฐ์

แดง  บัวชุม

อัครชา  ผดุงศักดิ์

รุจิรา  จันทร์โสภา

นารีรัตน์  สมสกุล

safsfa   sdfff

puii  ja

ไฟ  น้ำ

วรนัต  บายะ

วริศ  ครรชิตานุรักษ์

สุธาวดี   กัณฐัศว์กำพล

ชไมพร  ศรีบุรินทร์

mild  lovely

hatake  ryo

ปัทวรรณ   เชาว์วันลาง

Thanasan  Sri-ariyanon

พิชชาภา  อุษามาลย์เวท

sa  sk

นูรอาซีกีน   ซาอะ

kupta  Noopra

กฤตยชญ์  ไชยมงคล

jipig  mm

ปภาณิน  อินทรสิทธิ์

ฉัตรชนก  ป้องเรือ

นูรอาซีกีน  ซาอะ

ฃลดาภร  กองสุวรรณ

ธนดล  สิงห์ใจ

รุจิ  บรรจงจัด

goomootinee  kamgum

น.ส. ศุภลักษณ์  ภูษา

แนน  แนนซี่

แนน  แนนซี่

จตุรพร  เพิกแย้ม

เจนจิรา  เทียนวิจิตร

เบญญาภา  เทียนทอง

รมิตา  พันตารักษ์

thittawan  wonglor

สิรินาถ  ครองบุญ

นางสุปรีดี  พงศ์ศรีเพียร

Nur-aseekeen  Saa

pranom  saengcharoen

วิภาวี  คู่อรุณ

ไอโย่วะ  ริวซึเกะ

สังวาลย์  วิริจินดา

ณัฐดา  สุดาศกดิ์

vadee  klay

jidapa  mikanuch

พรอนันต์  ยุติศรี

สุนันทา  กระบวนสง่า

จาตุรงค์  อุบลพิทักษ์

ณิชกานต์  ชาตะวราหะ

กมลชนก  อ่อนสำลี

apimook  sukpom

จักรพันธ์  ตะวะนะ

สุทธิกานต์  ธีระศิลป์

bananas  isc9

เก็บตะวัน  จันทรสาขา

ณัฐชา  รานพวรรณ

ประเสริฐ  เอียดยาว

ปุณยาพร  พนมแก่น

ลลิตา  ทองจินดา

piyanan  srisawat

พรนภัส  กันเพ็ชร

ณัฐพงศ์  มวลเกษม

วชิรวิชญ์  รัตนญาติ

อัจนา  คำมูล

อัจนา  คำมูล

พิชชาภา  อุษามาลย์เวท

ต้นตระกูล  เสียงเพราะ

นานาสาระน่ารู้

มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2018 Kanzuksa.com
มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ