User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa 9

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

กรวิชญ์  ประชาโรจน์

นราเทพ  คลี่ฉายา

ปุณณภา  อำพลพงษ์

วัชรินทร์  อัปปะมะโน

จตุรพัฒน์  คำนัน

vidarat  tanamphai

กวินทิพย์  ไชยพงษ์

ปิยะณัฐ  สวัสดิ์กุล

ประภัสสร  อาระยานิมิตสกุล

ฐานิตา  ทินกร ณ อยุธยา

ธัญญนพ  เหมจั่นเพ็ชร

กรธวัช  ไกรฤกษ์

มงคล  ชัยยศ

K@TOT  00008

วรวรรณ  ทองวิจิตร

สุภัทรา  ปั้นแตง

นิตญาพร  ขันซ้าย

ด.ญศิริวรรณ  ศิริสมบูรณ์

นันท์นภัส  เวยสาร

pat  kool

ปารวี  มาสุข

พรพัทธา  อมรรังสรรค์

ด.ญ.วิลาวัณย์  สระน้อย

อณัศยา  นามอยู่เย็น

ศดานันท์  ชาญนาวี

นายพิทักษ์ไทย  แจ่มทิม

นายพิทักษ์ไทย  แจ่มทิม

โยเกิร์ต  ดัชชี่

เด็กขยัน  แต่ขี้เกียจ

ด.ญ.วิลาวัณย์  สระน้อย

สอง  สาม

น.ส.พุทธพร  ศรีรัตน์

ศศิกานต์  โพธิ์แดง

กรกมล  เทพพรศรี

preeprem  tiyaratanakornkul

จตุรภัทร  รอบคอบ

พิชิตา  กุศล

ณัฐธิดา  รมยานนท์

ณรงศักดิ์  เพิกโภณ

สุรัฐญา  กระแจะจันทร์

ช่อฟ้า  ธนาบริบูรณ์

ฐิติพร  ทรัพย์กลิ่น

ชุติกาญจน์  วัจนะรัตน์

เมธาวี  จิวประสาท

อรัฐา  ลีลาศรีสง่า

วัชรพงษ์  วิลัยเสนาะ

จันทร์เจ้า  กรุณา

ปรินทร์  นาคนิยม

แมว  กล

กฤติยาภรณ์  จิตไชยภูมิ

ภัทรพร  ภัทรากร

พงศกร  พัฒนมงคล

สมชัย  ทองบุราณ

กมลชนก  บุญลี้

วรพจน์  นามแก้ว

นายกฤตยชญ์  กองแก้ว

รัตนาพร  อิ่มอารมณ์

ดนัยนันท์   ขุนสาเร๊ะ

ธนกร  รัตนญานนท์

พรพิชญา  ชาติเวียง

ณัฐวุฒิ  จิตรา

วันทนา  ปภาทัสสี

รัตติยา  ยะแสง

jintawat  suksaswat

วธูอร  แก้วเวชบุตร

Khemrudee  Kharnsomsak

สุพีร์  พีระประสมพงศ์

กรกฏ  โพธิ์พนา

กรกฏ  ฤกษ์สุขรุ่งเรือง

เธฅเธฑเธเธฉเธกเธต  เธ›เธฐเธ™เธฑเธ•เธ–เธฒเธ™เธฑเธ‡

นายภูดิศ  อ่อนจงไกร

ศุภนุช  เอกรณรงค์ชัย

พนืดา  เปลื้องนาผล

ศุภกิตติ์  วิศุภกาญจน์

เนาวรัตน์  สุวรรณเทวรัตน์

ศิริมา  สมานมะ

ฐิติวัฒน์  อำไพ

ประชัน  การดี

ชุติมา  ชมนาวัง

นันทวุฒิ  ย่องซื่อ

รัสสรา  อะนันทา

ธีร  ศิริ

กฤษดา  จำปามูล

ฐิติพร  ทรัพย์กลิ่น

นางสาวพิมพิกา  ชัยศักกรีนนท์

ปวีพร  มิ่งเชื้อ

นายพรชัย  อารีพรพิมล

วรรณ  พนันตา

พิทวัส  ธรรมโสภณสกุล

ฉัตรมงคล  บุตรพุ่ม

เอกลักษณ์  แซ่จึง

กัญญาภัค  อาสการ

ศิริกาญจน์  ศิรินามมนตรี

ธนภัทร์  ปานทองคำ

บัณฑิตา  อินทรทิพย์

นายวิทยา  เย็นแจ่ม

รัฐนันท์  แสนสีหา

รัฐนันท์  แสนสีหา

สุภัทรา  ปั้นแตง

ศศิกานต์  โพธิ์แดง

นิติวุธ  พุฒแทน

อณัศยา  นามอยู่เย็น

natkuata   namkeaw

อัครพงษ์  เขียนประสิทธิ์

ภานุวัฒ์  ตรีทอง

นางสาวยลดา  ดาวตาล

เกศินี  ห้วงน้ำ

กัญจน์  ปลายยอด

เบร่า  ฟาโม

ชลิตา  ตะไก่แก้ว

วรัญชนา  เสริมศักดิ์

ดาเนียล  บาเหะ

ด.ญ.กวิฝนทรา  ชาตาสุข

suraya  Naosuwan

สิรวิชญ์  ขันวิชัย

นวพล  ทองหล่อ

จิตสภา  ขนนิรงค์

กรธวัช  ไกรฤกษ์

ธนฤกษ์   ทัดศรี

ธญานี  ประดุจทะเน

พัชระพล  พรมพิงค์

สุภาภรณ์  จัรมา

พัชรพงษ์  เพชรบาง

arut  srisuthor

ฐิติกุล  บรรจงธุระการ

ภัทรศักดิ์  เนาวชัยสุวัฒน์

อภิรัฎ  อารยะญาณ

พรพรรณ  ปาสำลี

นภาพร  มาตยาบุญ

พิชญ์สินี  ณัชชาภัณฑารักษ์

อภิชญา  อนงค์

มาสริน  ลวดลาย

ปฏิพัท์   ลีลาอุดมลิปิ

สุวิชาดา  มณีรัตน์

ด.ช.นิธิโรจน์  ภูเดชนิธิเจริญ

นิธิโรจน์  ภูเดชนิธิเจริญ

ศุจีภรณ์  ชัยช่วย

นร  ศิลา

นร  ศิลา

ปริน  อาบูดาบี

สิรภพ  เดชะไกศยะ

กรกนก  แสวงสุข

นันทกร  เพชรบัวน้ำแก้ว

ปองกานต์  เขื่อนกองแก้ว

ชัชฎาณัฏฐ์   พรคุฯรักษ์

ปลายรวีศิริ  ละภักดี

ศุภวรรณ  มีวังแดง

สรวิชญ์  คานภู

mr.phong  thanyaphon

ถิรวัฒน์  ถาแก้ว

aucknee  ja

กนกวรรณ  ต้นสวรรค์

ทัศนีย์  เพ็งหนู

aiy  Homsub

ธนวัฒน์  ธนานุวัฒนศักดิ์

มลธิสา  ชาญประเสริฐ

สรายุทธ  กองสีหา

อรอนงค์  ยามเลย

ชนนิกานต์  กล้ากสิการ

ธมนวรรณ  วงค์ศรีชา

ธมนวรรณ  วงค์ศรีชา

siwadol  insoong

สโรชา  สมบัติเจริญ

ดวงกมล  วัฒนไพบูลย์กุล

ธนวัฒน์  คำชนะ

อโนมา  เพ็ชรเลิศ

นานาสาระน่ารู้
ขยายความ


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2015 Kanzuksa.com