User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 1
Kanzuksa 2
Kanzuksa 5

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์อารีพร   นราประเสริฐวงศ์

ศุภสุตา  ภัสสรภาคย์

ศุภสุตา  ภัสสรภาคย์

ศุภสุตา  ภัสสรภาคย์

ชนิดา  วราศรัย

panathorn  kachawong

มณฑล  อึ้งอภิธรรม

วิลาสินี  นุชประคอง

สุธาสินี  ศุภโชค

รันน์สิชา  แซ่ตั้ง

สุมลวรรณ  เดชนอก

ชลลดา  เอกวัฒน์

Nutt  Damrongsoontornchai

ศตวรรษ  ผลแก้ว

ณพกร  สุขบท

ตั้ม  จ๊ะ

ddd  ffff

jureerat  panjeen

สมใจ  ดีอินทร์

สมประสงค์  นาคะมาลัย

รัตติกาล  อบมา

อภิชาติ  คูหาสวรรค์

อภิชาติ  คูหะสุวรรณ

อริยะำพงษ์  เจริญสุข

มูนา  แวตี

นายประวิทย์  ปานทอง

พิมพ์ชนก  อ่ำอ่อน

สุดธิดา  แสงดาว

สุภาณี  กสิกรรม

สุภาณี  กสิกรรม

ด.ชโสภณ  ต่อรัตน์

ณัฐธิดา  แขวงสวัสดิ์

ชลธิดา  รัตน์ธนา

แพรวไพลิน  เฉยเมล์

พัชร์ลดา  วัชรกิตตานนท์

ดุจเดือน  วงศ์ภัทรกุล

พีร์  โกสีย์ไกรนิรมล

พัทธ์ธีรา  ปภาพินท์กุลนันท์

ณัฐธิดา  แขวงสวัสดิ์

ณัฐวัฒน์  วิชชุวรรณ

พัชรี  ปลิวสูงเนิน

เยาวนรี  บุญหาญ

สรศักย์  คงเพ็ชร

บัณฑิต  เจริญศักดิ์

*  *

สุดธิดา  แสงดาว

นายศักรินทร์  ฉ่ำแสง

สรยา  อิทธาภิชัย

ฤทัยรัตน์  เกษศรี

พัชรพงษ์  สุรินต๊ะ

จุฑารัตน์  ดำปาน

ฤทัยรัตน์  เกษศรี

ศุภกัญญา  ธงชัยขาวสะอาด

นายศักรินทร์  ฉ่ำแสง

พุทธชาด  ศิริคุณ

พชร  ภิญโญพรพาณิชย์

อริสรา  วาสิงหน

ทัศนีย์  สระแก้ว

ghgjg  ghjghjgj

ด.ญ.เกศินี  ตนะทิพย์

นินิน  สีสวย

สุปราณี  ขันบัญชารักดี

ธนาภรณ์  มหามนตรี

รุ่งทิวา  ผดุงพัฒนดิษฐ์

chai  yre

วัรดียะห์  ดาแมง

วริศรา  รัตนวุฒิกุล

ประกอบ  แจ่มใส

นางสาวชลธิชา  มะลิซ้อน

ธันยา  งามดี

ภีทรพล  ปาปะเก

ด.ช.พีรเทพ  จิมิโกะ

กมลชนก  ทองพูล

พีรเทพ  บัวดิศ

พีรเทพ  บัวดิศ

เปมิศา  เลิศเสาวภาคย์

กรวิภา  วิรเศนี

อุไรวรรณ  เข็มทอง

อัญญา  ยาวะโนภาส

แทนพงศ์  ห่อทอง

ภัทรภร  สุขมาตย์

วิมลิน  พุฒิธัญลักษณ์

juthathip  boonsom

ชลิตา  กิจจาหาญ

555  555

กิติวดี   เสมาธรรมานนท์

สมชาย  พิระพัน

พัชรากร  สรวมศิริ

วุฒิชัย  เอื้อกฤดาธิการ

ยุพาวดี  จั่นแก้ว

เมธี  ปทุมาสูตร

ณัฐกมล  คำสิงห์นอก

กรกฏ  ประสงค์สิริ

ศิริวรรณ  ทำของดี

ศิริวรรณ  ทำของดี

ทินกฤต   เที่ยงธรรม

ธานินท์  ธนรงค์

วิศิษฏ์  เย็นใจ

ณรงค์ศักดิ์  บุตรหลอก

ทิพย์นภา  ซ้ายงาม

ธีระชัย  ยอดแคล้ว

กนกพร  ธรรมโชเต

infastone01  Feenix

Boonsita  Prapaiwattanatrakul

ด.ญ.สุธาสินี  ศุภโชค

ณัฐ  ดำรงสุนทรชัย

ชุลีพร  เสริมแสง

สุเมธ  พรหมสาขา ณ สกลนคร

apichat  kongpech

ทิพย์นภา  ซ้ายงาม

นราธร   ศิริมังคะโร

กิตติ  ญา

กมลรัตน์  ดีโพธิ์รัมย์

กมลรัตน์  ดีโพธิ์รัมย์

กมลรัตน์  ดีโพธิ์รัมย์

พิมพ์ชนก  อ่ำอ่อน

พิมพ์ชนก  อ่ำอ่อน

สุธาสินี  ศุภโชค

ณัฎฐ์ญาดา  ศิวรักษ์

ขยายความ

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2014 Kanzuksa.com
มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ