User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa 5

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์อธิคม  วิษณุโยธิน

ชนาวุฒิ  คณิตสรพันธุ์

fg  gfg

นงนภัส   อ่อนลี

ศิรประภา  ศิลปรัตน์

นวพล  วงศ์วิบูลย์ชัย

สุพรรษา  เต็งมีศรี

สุปริญญา  ทิศสินา

นัยน์ภัค  สุ่นภา

ผกามาศ  จ้อบร่อย

ณัฐชยาพร  จริตงาม

เตชิษฏ์  สันติวิสุทธิ์

เตชิษฏ์  สันติวิสุทธิ์

เตชิษฏ์  สันติวิสุทธิ์

พศวรรต  โอฬารวณิช

ติระยา  วรรณประสิทธิ์

สุภัศรา  เนื้ออ่อน

สุภัศรา  เนื้ออ่อน

พิมพ์พิจิตร  กิ่งเมือง

เกียรติศักดิ์  จามรมาร

อนุกูล  ชั่งคิด

นัฐพล  เลื่อนแก้ว

ด.ช.ศาสตรา  เกรียงไกร

อัจฉราพร  บัวส่อง

suthat  chamsuk

วรายุทธ  ประภาวิทย์

นายธวัช  ใจมี

ปภัสรา  นะสีดา

วิรัตน์  ชูช่วย

sakuna  lao

ภัทรลภา  ชูมณี

ปรเมษฐ์  นิติกร

นันทัชพร  ศิริมาจันทร์

เตชธรรม  กลำพา

เตชธรรม  กลำพา

ณิชกานต์  เพชร์สินธพชัย

นวดี  มีชัย

ปฐมกัญจน์  ลิ่มทอง

ฌลาวัลคุ์  ตรงชาติ

กมลพรรณ  เทียมมณีรัตน์

วี  ชัยรัมย์

น.ส.ชนกภัทร  ภัทรพงศ์พันธ์

กุลวิชญ์  ศรประชุม

ดช.พริษฐ์  ปัจจันตวิวัฒน์

พัชรินทร์  เหล่าลือรัตร์

ธราทร  ตันวินิจ

ศักดิ์สิทธิ์  สว่าง

นางรัตติกาล  แ

นาย สกล  ตั้งเก้าสกุล

รมย์ธีรา  พรมวงษ์

ด้ดเ  ดเ

รมย์ธีรา  พรมวงษ์

ภริตา  กิจพฤกษ์

keetalun  klearklin

นริศรา  เสนาวัตร

นายอนุสรณ์  สุขศรี

สันติพงษ์  สุกสันต์

Thana  C

วรลภย์  โหมดแหละหมัน

สุพรรษา  ทิสารัมย์

สายสมร  ที่พัก

นายกษฤ  โกษาจันทร์

ธิติสิทธ์นนท์  เพชรกรรพุม

รังสิมันตุ์  สังขวรรณะ

ศักดิ์สิทธิ์  สว่าง

ธนวัฒน์  นำโชค

นางสาวละอองทิพย์  ผุดผ่อง

ชุลีกร  มาษา

คำฮู้  เทอร์นอร์

กก  กก

เจนศุนี  เพ็ชรสวสดิ์

hhh  hhhh

วาทินี  สุปัญญา

วรรณิภา  ภาณุรัตน์

นริศรา  นาระต๊ะ

อัญชุลี  ณรงค์ไชย

อัญชุลี  ณรงค์ไชย

.  ..

นางสาวอารีรัตน์  มาณะสร้าง

นางสาวอารีรัตน์  มาณะสร้าง

กนกวรรณ  สิงหนันท์

เมธิศร์  รัตนาวิบูลย์

อาวีพร  ปานทอง

การณ์  สอสี

วิชิต  นกยอด

อรุณพร  พรพูนสวัสดิ์

อารียา  ยวงทอง

สุขเกษม  พิพ์มสุวรรณ

น.ส.จินจิรา  ชื่นชม

วรณัน  ฉ่ำมณี

อิทธิ  ทุ่งเก้า

นัทพนธ์  อินกันต์

พพ  พพ

อุมาพร  อินทร์รินทร์

อุมาพร  อินทร์รินทร์

ธีรยุทธ  ขันธุรา

พรชนก  คั้งวิษณุสรรค์

ชัชวาลย์  จันทร์ดร

สุชานันท์  พิริยสถิต

ชลลดา  พงษ์พูลทรัพย์

ณัฐณิชา  แดนพิบูลย์

พิมพ์ทอง  มหาแก้ว

ขจร  วรรณะ

ภัทราภรณ์   ชวนชัย

ศุภิสรา  ด่านเฉลิมวงศ์

อรยา  นาทอง

มาติกา  โพธิ์สอน

สิราภา  รายศิริ

พลอยไพริน  เรืองสกุล

alpha  omega

พอเจตน์  ชมชื่น

ติณณภพ  สมเจริญ

จันทรัสม์  อรัญญภูมิ

ศิริพร  รอดเลิศ

อภินันท์  สมัยพิทักษ์

อภิญญา  ภิญโญ

นลินี  สุขเจริญยิ่งยง

เกื้อหนุน   ประจักษ์

จารุภา  ยารังษี

navaphat  thobut

ขนเม่น  แหลมคม

ภัสสราภา  รำจวนเกียรติ

นพภัสสร  โกษากุล

กร  วงศ์เจริญ

อนุวัฒน์  แต่งเมือง

ธนวัฒน์  ชูประเสริฐสุข

Thanawat  Chongfah

อภิชาติ  กันแตง

นิภาพร  กาญ

ธรรดร  ชาญสุวรรณ

อังสนา  อุตมูล

สุรางค์รักษ์  ทองประสม

ากังสดาล  ทองดอนง้าว

ภัณทิรา  ฉายเลิศโฉม

สุวคนธ์  สุขใจ

Lek  C

fn  fn

ลาเต้  คนดี

นิภารัตน์  ขันธ์เพชร

ณัฐพนธ์  จันทร์ชูชัย

ตะวันรุ่ง  แก้วแจ้ง

ตะวันรุ่ง  แก้วแจ้ง

พิมพ์พลอย   ลือชา

มาติกา  โพธิ์สอน

มาติกา  โพธิ์สอน

matika  posorn

เหมือนฟ้า  เนตรหาญ

สุวนันท์  สุระสาย

จุติมาพร  ขาวผ่อง

ทศพล  รัตนมณี

จุติมาพร  ขาวผ่อง

yuthatphum  ainthong

นวพัฒน์  โทบุตร

วาสนี  บุญแสน

ภัทรา  โตสวาล

ปพน  ฤทธิ์เจริญ

ณัชนันทร์  พงษ์พนาไพศาล

จิรวัฒน์  เชี่ยวประสิทธิ์

ปาริเยศ  อินรัสพงศ์

ปาริเยศ  อินรัสพงศ์

ศลิษา  เพ็ชร์บุญ

ชัยสิทธิ์  ยังชีพยืนอยู่ดี

ด.ช.ธนกฤต  โมฬีชาติ

น.ส.รุ่งอรุณ  เที่ยงสันเทียะ

ฐิตาพร  ล้อมวง

Waraporn  Duangnaopeu

จิรวัฒน์  อินทรปัด

ประพันธ์  พัทยาวรรณ

ปฐมพร  ฉิมจีน

pathomporn  chimjeen

กนิษฐกานต์  เพ็งสมมุติ

ธนกิจ  คำแก้ว

Thawathit  Thangtamniyom

สุวคนธ์  สุขใจ

พีรวิชญ์  อิดอ่อน

Natchayan  h6n2hayan

ขยายความ

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2017 Kanzuksa.com
มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ