User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa 5

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

Siriya  S

ภัทรกันย์  โพสาโพชน์

ปรินิชฌา  พงษ์พานิชย์

กานต์ชนม์  สังข์สวน

อักษราภัค  ช่างกล่อม

ธมนวรรณ  ศิลปชัย

amonwat  srisakun

พัฒน์นรี  พะลัง

phoolphon  chanchalam

ratsarun  chaiyajit

ชนภรณ์  จันเทศ

ธนิฏฐา  ทองรอด

ประภัสสร  มั่นคง

วัฒนชัย  อุกฤษณ์

ศรันย์  จันต๊ะนารี

ฟ้าใส  วาจาเที่ยง

ปามทอง  ปามทอง

วิลาวัลย์  จันทริมา

พัขรมัย  พวงจิต

ชวิน  เกียรติวิญญู

ศิวกร  สัตย์ซื่อ

ศิวกร  สัตย์ซื่อ

มธุรา  ชิดชนกนารถ

นัฐพล  จารุนครินทร์

ด.ญ.อิสริยาภรณ์  เดชาหลวง

ด.ญ.อิสริยาภรณ์  เดชาหลวง

เสาวลักษณ์  อินทวี

รัชนก  วงค์ตุ้ย

ด.ญ.ฐิติวรดา   ทวีวงษ์

ณิชา  เฉลิมสุรกาญจน์

ธนัท  ศรีนิยม

สมคิด  ศรีสวัสดิ์

ดนุพล  พันทา

ภูวดล  พวงทอง

ภูวดล  พวงทอง

รุจิรา  อารยธรรมพุฒิ

วธู  ผลสุขการ

ด.ญ.พัชรา  ปลิวสูงเนิน

นิคม  สร้อยเสนา

ปรัชญ์  มโนรถ

บงกช  ยศปัญญา

พิรชา  ตุ้นสกุล

นัทธ์ชนัน  สุบรรณวงศ์

สรินทิพย์  แจ่มกระจ่าง

พนนพัธ  พัธนวุฒิชัย

พิศาล  พัวเพิ่มพูลศิริ

พลพรรธน์  ยุบลบัณฑิตกุล

อมรินทร์  ลึกลับ

นครินทร์  ดีคง

sathiya  chaiwatpongsakorn

ประพันธ์  วงศ์เวียน

ประพันธ์  วงศ์เวียน

นายปุรเชษฐ์  โพธิวิรัตนานนท์

รังสรรค์  มั่นใจ

สมฤดี  ดวงชาทม

จุฑามาศ  คามะดา

ชรินรัตน์  บุญนวล

ชนากานต์  แซ่จุ่ง

กรวรรณ  สิงหสุต

กกหก  ดหดหกด

พีรภานันท์  เครือจันทร์

จีรประภา  ยนต์พิมาย

วันวิสา  พิพิธวัฒนาพันธุ์

เทอดศักดิ๋   คนดี

ธรรมนันท์  ยิ้มดี

ธนกฤต   เตียววนากูล

ffffff  ffffff

ยุวดี  ชะเอม

ยุวดี  ชะเอม

เจตพล  กลิ่นสุข

ยุวดี  ชะเิอม

ผกาวรี  แก่นมณี

วิลาสินี  แดงแป้น

ยุวดี  ชะเอม

จิราพัชร  คุ้มไข่

เมวดี  พรหมศิริ

พศิกา  ปรีดิวิสุทธิ์

พีระ  บุตรดี

สุกฤษ  กุลสุข

วรรณวิภา  กองแก้ว

พิราวรรณ  ตามเพิ่ม

ธันยพร  พลงาม

ธันยพร  พลงาม

พีรณัฐ  เสมมีสุข

น.ส.วัชราภรณ์  สุดชารี

วัชราภรณื  สุดชารี

นางสาวรวิวรรณ  อินทรืสำราญ

นางสาวฟารีดา  นิลศรี

พุทธธิดา  สีพรมติ่ง

แตม  .

รุจิรา  ชัยรุ่งมณีดำรง

นายปิยะวิชญ  ประสพมณี

ศตวรรต  สภูยศ

วรดิษฐ์  จุฑามณี

ศุภกิจ  ดำรง

ฟาริศ  ซีเดะ

นพวิชญ์  เตรียมวิริยะกิจ

ณัฏพล  อโณทัยไพบูลย์

อารียา  หนูรักษ์

พีระพง  ยูโซะ

สุทธิพงศ์  นวละ

พีรฉัตร  อินทชัยศรี

อนุวัฒน์  จันทมัน

สิริพร  จันต๊ะ

อ้อม  ศรี

พีระ  จิตตารมย์

สุภาพร  ลิ่มสกุล

กุลนันท์  กาบบัว

รัชพล  หมู่ผึ้ง

นันทิกา  สรวงชัยภูมิ

วธู  ผลสุขการ

ลลิตา  แซ่ตั๋น

ชนาวิชณ์  สโมสร

อธิภัทร  ชัยอติชาตกุล

ศิรินภา  สิทธิวงศ์

บุญฑริกา  ทรัพย์ผล

ฐิติวรดา  ทวีวงษ์

porntip  srichanklad

ฉัตรปพนธ์  แก้วพูลศรี

ภัทรกันย์  ปลื้มใจ

ชัชธิดา  ปิยะกุลดำรง

ปรินิชฌา  พงษ์พานิชย์

น.ส ปนิดดา   รัตนบุญสิน

กฤติยาภรณ์  วันเมือง

ศศิวิมล  วงวิเศษ

zxzxzx  xzxzxz

apicha  buakumpai

ณรงค์ศักดิ์   กาหลง

โชติกา  บุญนำ

จารีพร  ลี้วิไลกุลรัตน์

ธีราธร  เลิศอัศวรัตน์

พงศกร  บุญนายืน

ณัฐวุฒิ   สุขประเสริฐ

โยษิตา  เจริญกิจ

ธิดารัตน์  ลี้ดำรงค์ประเสริฐ

ชัยพร  อุทรส

ปิ่นหทัย  วะนะสุข

ภิรมญา  บุณยานัน

วลีย์ลักษณ์  ทักษิณเตชกุล

กรรณิกา  ข่ายกระโทก

สรุดี  สงธิ

วัชราภรณ์  ทองรินทร์

วัชราภรณ์  ทองรินทร์

ภัสสรา  เกตุผล

พชรพชร์  เพ็ชร์สงฆ์

อนวัช   พัฒนาภรณ์

เพ็ญพิชญา  หินศรี

เพ็ญพิชญา  หินศรี

นานาสาระน่ารู้

มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2015 Kanzuksa.com
มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ