User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 1
Kanzuksa 2
Kanzuksa E-Card

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

จันทกานต์   มลเดช

ภัสราลี  ฉายชูวงษ์

ภัสสร  สีพิน

ภัสสร  สีพิน

ณพล  สุขประจักษ์ทอง

Titirat  sura

sarocha  panrak

wanida   korkhue

จรัล  อินวัฒนา

พันธ์ภัทร   รัตนพันธ์

ศุภลักษณ์  รัตนพันธ์

วัชรพล  ขัันพันธ์

wirunpong  jaingamlertwong

bell  jai

ศิระประภา  สนิทเหลือ

นิวัตร  โลมชาติ

นิวัตร  โลมชาติ

นิวัตร  โลมชาติ

ฐิติวัฒน์  สมตัว

ธรรมยุตม์  ทรัพย์สมานวงศ์

ณภัทร  คงธนาคมธัญกิจ

อัมรินทร์  อุปมานรเศรษฐ์

กนกกร  ควรชม

ชวพร  พรวัฒนเจริญ

tana  pan

สรชา  นุตรักษ์

เนาวรัตน์  จ้อยสุดใจ

พิธิษฐ์  เพชรรัตน์

อิกขณา  เจริญสินทวีวงศ์

ตุลธร  ศิริลือสาย

ทิพย์อรณีย์  มีคง

ยอดรัก  ดิษกร

ดิศยฉัตร  แสงบุญ

ด.ช. ภูริณัฐ  ชวนสำราญ

ด.ช. ภูริณัฐ  ชวนสำราญ

ธิสารัตน์  สว่างสาย

สาวิตรี  ลีลาปัญญาชน

hattaya  chanasit

อารีรัตน์  สุดภวา

ชาตรี  ใจชื่อ

โชติพล  พัฒนกิจการุณ

cho  pat

สุวิมล  แก้วคำ

นายบุญญาณ  เจ๊ะเลาะ

นัดดา  วังรัตนโสภณ

ศุภศิลป์  ทะเจริญ

พงษ์พิทักษ์  ธนูศร

ณัฐธิดา  แหวนทอง

ภาวิณี  ปานคล้าย

อังศุมารินทร์  จันตาทะ

อิฏฐารมณ์  มงคลวุฒิวงษ์

ภัททิยา  ภัทรพันธุ์พงศ์

ด.ช.พิรพัฒน์  รัตนะ

ญาณิศา  จึงไพศาล

กาญจน์  เนียมสอาด

ปัณฑ์ชนิต  จันทวงษ์

ณิชกาญจน์  สอนพูด

โชติพล  พัฒนกิจการุณ

ประกฤษฎิ์  ธงไธสง

สมรัฐ  บุญกล่อม

อนุรักษ์  ขจรพงษ์

efefe  ewgewg

narachat  thanomsri

เกรียงไกร  สาระรัมย์

ดญ.ณัฏฐชยา  แสงจันทร์

นายชัยฤกษ์  รัตนพิธาน

ญาณิศา  จึงไพศาล

pusadee  kitisopakul

รุ่งฤดี  ยาวิชัย

กานติมา  ทองจืด

ธนภรณ์  โกรทินธาคม

ณัฏฐริณีย์  ศรีพรหม

ปรีชา  พรมโสล

ทิวาพร  มากระจันทร์

ภานุวัฒน์  ด่านวรพงศ์

วรากร  ทองสุข

กานติมา  ทองจืด

ภัททิยา  ภัทรพันธุ์พงศ์

ณัฐจารีย์  เวชบุล

ภัทราวุธ  กล่อมสังข์

Piraya  Kusolmanomai

เพชรรัตน์  วิสุทธิ์

ญาณี  จ่อมกระโทก

ชลลดา  ทองบ่อ

ธีธัช  ใบเนียม

ดญ.กัญญาพัชร  ภู่อินทร์

ธันย์ชนก  เสือทองคำ

ภัทธิรา  บุญคำ

นรินทร์  พรรคเจริญ

ยอดรัก  ดิษกร

คริษฐ์  สิรินีย์

บูรฮาน  มามะ

นวรัตน์  มณีรัตน์

บลู  blue

ยอดรัก  ดิษกร

kampanat  khunbunjam

สุรศักดิ์  พันธุแก้ว

นางสาวสารียะห์  ซาซู

ยอดรัก  ดิษกร

sawaros  sooksutum

อดิศา  ประพันธ์วรคุณ

เปริน  ยาสาร

กิ่งรดา  ชูพูล

ศุภรดา  ไชยบัวแก้ว

ณัฐพล  วงศ์เงิน

ทนุธรรม  บุญถนอม

ปวิตา  เลาหวิโรจน์

ปวิตา  เลาหวิโรจน์

ปวิตา  เลาหวิโรจน์

ปวิตา  เลาหวิโรจน์

ทีหรแ  ดดดดดด

ปวิตรา  เลาหวิโรจน์

ณัฐพงศ์  คำบุรี

ชนาธิป  กองคำ

nut  nut

คัคนางค์  มีพงษ์

สุพิช  เชียงทา

นายไชยยา  แก้วกัณทรัตน์

อาทิตย์  พจน์ศิริ

อาทิตย์  พจน์ศิริ

ฐิติมน  เรืองจรัส

T  K

เนตรนภิศ  ทองน่วม

สาธิต  คำแป

อัจฉรา  ใจดี

thanitha  unnawong

พงษ์ศักดิ์  รักษ์งาน

จำเนียร  สุวรรณชาติ

ปิยภรณ์  คงบุญ

กฤษณะ  ว่องวิการ

นัฐพล  ล้านคำ

ภัทรสร  รอดประสิทธิ์

จันทน์จิราภรณ์  รุ่งสุวรรณกิจ

สุนัน  แซ่ลิ้ม

ณัฐริกา  สาก้อน

กิตติศักดิ์  พิมพ์อ่ำ

ชาตรี  สวัสดี

กานต์  สินธุศิริ

วันอัฟฟาน  แวอีซอ

นิฐจกาญจน์  กอบกุลธนชัย

ด.ญ.กุลณัฐฐา  ชะนะ

วุฒิพันธุ์  ชะนะ

ศีรณา  คะเชนกูล

ศีรณา  คะเชนกูล

สิรดนัย  ค้าแพรดี

พรทิพย์  ลาจันทึก

ภูวิศ  ยาหอม

ณฐพล  สุภาพ

แสงดาว  แสงงาม

จักรกฤษ  โสภาวนัส

ดนุพล  โคตรชมภู

หทัยทิพย์  อัศวสัมฤทธิ์

สุวรรณี   ทองกุล

ทนุพงศ์  เพิ่มทวีสันติสุข

อชิญพัฒน์  พิมพ์สัน

อุนนดา  โกศลกมลมาศ

สุระศิลป์  โคตรประทุม

จันทรวดี  ไทรทองคำ

กัลนิกา  แก้วเมืองใจ

ภูมิรพี  ว่องนิยมเกษตร

atitaya  krithong

อนันตยา  นุตคำแหง

นนทยา  แก้วลังกา

ปองพล  ดอกบัว

ด.ช.กชพันธ์  ริยาพันธ์

phattanapong  pinsoo

นฤมล  ศรีงามผ่อง

ภัทราพร  เตโจ

ทนงเกียรติ  โกศัย

หงส์  แซ่ลิ้ม

Phatcharaphruek  Kaewwanna


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2014 Kanzuksa.com
Kanzuksa 800