User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa 9

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

สุวิมล  วินิจจริยาวัฒน์

กรชนก  สุยบุดดา

เกษราภรณ์  เธียรทรัพย์

นิพล  ปุ้งปูน

มณธิชา  แก้วกาน

ธันยพร  ตันติผาติ

อภิชัย  ทางชอบ

tosapon  hanpipatpongsa

แพรวา  พุฒตาล

นีโม่  หัวเหม่ง

นุชรี  เสมสว่าง

ด.ญ.พิชญา  มูลทองน้อย

เดชา  มากแม้น

มณฑน์สินี  เดชกิต

อมราวดี  เสมอหน้า

อารญา  เล็กเกาะทวด

อารญา  เล็กเกาะทวด

karen  sang

ชญานิศ  ริวิบูลย์

karen  sang

ปัญญากร   เกตุหอม

วงศ์ปราชญ์  วัตถุสินธุ์

พัชณี  มาเสถียร

วงศ์ปราชญ์  วัตถุสินธุ์

hgjghjgh  jghjghjgh

ณิชารีย์  หางาม

วีรยุทธ  ชลารักษ์

ko  kv

ธนดนย์  สิริภาณุพงศ์ชัย

วิริยา  อัครลาวัณย์

ด.ช. ปัญจพล  ปานเลขา

ด.ช.ปัญจพล  ปานเลขา

ภาวิณี  ฤาชัย

nantharat  niumpan

ศิริชัย  เกิดสมเชื้อ

วนุชาธิป  วังศรีแก้ว

นางสาวจุฑามาศ  ทองค่ำ

คุณานนต์  ผัดมาลา

ปานวาด  จิตต์ไพโรจน์

ธนวัฒน์  แจ้งสุทธิวรวัฒน์

ด.ช. เอกลักษณ์  โพธิ์รักษา

อาร์ท  ธนศักดิ์

สูไฮลา  ดือเร๊ะ

keerati  taveesup

สมคิด  ใจดี

วีรวิช  อ่อนดี

นายแดง  จันทร์

ฟ  ฟ

พรพจนี  อินทร์วิจิตร

น.ส.จีรานันท์  อินทร์โพธิ์

เกศรินทร์  สถาวรนันท์

สิริพร  ดีสงเคราะห์

น.ส.อมราวดี  สอนโส

วาทินี  ฐาปนอนันต์

ปิยะณัฐ  เชิดชู

อลิสา  จิระพงษ์ตระกูล

พีระพล  ไพทจันทร์

จินตนา  เทียนประเสริฐ

กดหกด  หกดหกด

นภัสวรรณ  หัตถโชวาท

ณัฐดนัย  ทินเต

YaoWaPHa  KaRava

ศิรินันท์  ศรีบัวสด

ดช ชัชภวินท์  สุรินทร์ชมภู

ปรเมษฐ์  ฟุ่มเฟือย

Davew  kiygml

ชุติกาญจน์  ป้ายจัตุรัส

ฉัตรชัย  บั้งเงิน

ดาวนภา  สุขสำราญ

สุธินี  โสตะวงศ์

ภานิดา  กุลวนิชชาภรณ์

a  a

ศิรินภา  ศรีสุข

ณัฐกลม  ตาลาวนิช

สาธิตา  พึ่งทวี

สาวิตรี  สุขสงคราม

อารญา  เล็กเกาะทวด

อารยา  เล็กเกาะทวด

ด.ช.เอกลักษณ์  โพธิ์รักษา

อารญา  เล็กเกาะทวด

อารญา  เล็กเกาะทวด

ทิพวรรณ  เมืองมูล

นิคม  เเช่มชื่น

มัชฌิมา  หอมหวน

สุวิจักขณ์  เทียนทอง

แก้ว  บุญเรือง

นภัสวรรณ  หัตถโชวาท

วงศ์ปราชญื  วัตถุสินธุ์

เบญจมาภรณ์  สงสาร

อารญา  เล็กเกาะทวด

สาธิตา  พึ่งทวี

พิชญาดา  สาคร

สวรรยา  กุลนาดา

ก  ก

ชญานิษฐ์  ก้อนทอง

ลางยวง  จวงงาว

รวิวรรณ  ไฝสัมฤทธิ์

ธัญวิสาข์  แสวงศรี

สายใจ  แหล่ป้อง

เทพฤทธิ์  วงศกร

ณัฐพันธุ์  จันทร์สิงห์

ฉัตรชนก  แสงสีดา

นาย จีราวัฒน์  อ้นอินทร์

ธิดารัตน์  อินทรเสนี

คมแก้ว  ฉ่ำบุญรอต

ภัศรา  วงศกนิษฐ

ภูริตา  เดชประสิทธิ์

อภินันท์  จรรยา

สิราวิชญ์  รัตนกุล

ศศิมา  กิิตติศุภมงคล

ภรณ์อัมพันธ์  หนูช่วย

ภรณ์อัมพันธ์  หนูช่วย

ด้กหด้  ้เ้กดป้

เบญจรัตน์  วรสุทธิ์พิศาล

ธนกฤต  มะธุเสน

วัชรพงษ์  ดวงเมือง

กนกวรรณ  โอสถ

นันทภัค  มาอนันต์

ขวัญทองพรรณ  พันเนตร

รัชวรรณ  ศรีสอาดรักษ์

chinnawate  chumponh

พรพิรุณ  อินทร์กระทึก

มัชฌิมา  พันธุ์สาระภูมิ์

ไชยวัฒน์   เขียวพระอินทร์

จิราวดี  นันทรักษา

สุวิจักขณ์  เทียนทอง

อาภาภรณ์  บุญคุ้มวงศ์

สิริชัย   สันติชัยพิทักษ์

ปิยรัตน์  ทองคำ

Preeyarat  Chomsinsup

ปิยะฉัตร   อาจเวทย์

ชไมพร  เกาะสมบัติ

sankong  man

สริน  อมรสันต์สุขศรี

หห  หห

วรยากร  เข็มทอง

ธารทิพย์  แววดี

tttt  lerd

เมธาวี  ทองคุ้ม

ฉัฐวัสส์  ชั่งทอง

จีรานันท์  อินทร์โพธิ์

ศศิวิมล  รอดบัวทอง

Onpriya  Kokotakool

ธนพร  สกุลอนันท์

รุ่งทิพย์  อภิรมย์เดช

จิรวรรณ  กังวานธรรม

ณัฐศิตา  โรจนกิตติ

กชนันท์  อินทร์เฉลิม

ปราณี  อาวุธทอง

ธีรภัทร  แสงนารายณ์

พิพัฒน์  พันธ์พรหม

วรัชยา  กลีบลำใย

นานาสาระน่ารู้

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2014 Kanzuksa.com