User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa 5

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

ดญ.กัญญ์วรา  ศิริพันธ์

สุดารัตน์  พูลศิลป์

ploy  wong

ซูวารี  สาแม

นฤมล  สกุลชาคร

กิตติชิน  ปลั่งพงษ์พันธ์

ธัญญ์พัทธ์  อำนวยกิตติพร

กนิษฐา  นาราพานิช

ปวริศ  จันทวี

นางสาวชุลีกร  พินธิระ

วรชัย  ทับสี

สุชาดา  สว่างอารมณ์

Eisareya  Kraichingrit

ปิยาภรณ์   ดีจิตกาศ

พรหมวดี  ตรัยจิรารุจน์

นาย ประภาส   เชาว์ประโคน

ธนา  ม่วยอารีย์

ธาดา  ธาดาสกุล

แพรพรรณ  รัตนวรินทร์

นิรมล  ไชยะอินทร์

ปิยาภรณ์  ดีจิตกาศ

ปิยาภรณ์  ดีจิตกาศ

สิปปกร  เอาตระกูล

ภาสกร  นวลจันทร์

เด็กชายนพ  ทองนาค

นนทพัทธ์  แพสาโรช

กิตติชัย  แซ่ตั๋น

ชาคริต  รุกขชาติ

กิติพร  สีชาลี

ภาคิน  อัศวศรีวรนันท์

สิปปกร  เอาตระกูล

นาเดีย  ฮาวน์

ปริณาห์  หนูเกตุ

นันทพร  เย็นศิริ

อิงครัตน์  สิริโชติพันธุ์

เสาวลักษณ์  wongsrisai

chuly  party

กบ  วัดหนองใหญ่

แยม  แพสาโรช

ชยพร  บุษบง

อุไรวรรณ  เวียงย่างกุ้ง

สมชาย  ดวงดี

ธฤตมน  มกราภิรมย์

ดญ.กัญญ์วรา  ศิริพันธ์

ภาคิน  อัศวศรีวรนันท์

นฤมล  ช่วงโชติ

กนกวรรณ  มะหับผลา

jirawt  worashiran

เสาวกุล  โอสถานนท์

อัญชิสา  โคตรชุม

ชาลิสา  สกุลวิจิตร์สินธุ

นนทพัทธ์  แพสาโรช

ธนิชดา  โรจน์รุ่ง

หญิงออย  สาย

ภาคินี  วัฒนานุกุล

นายสัณหณัฐ  ทวีโภคา

ธพชรภรณ์  แดงดี

กัญจนพร  ทองแท้

มลิสา  จันทรมาศ

รัตนา  จันทร์

เมธาวี  อุดดี

กิตติชัย  โภชนา

ด.ญ. พิมพ์ลภัส  ปานอุทัย

วิภาวรรณ  ยานะสาร

กิติพร  สีชาลี

ประภาวรรณ  อรัญญิก

ภิราพรรณ  กุกำจัด

เสาวกุล  โอสถานนท์

ปัณฑารีย์  มีล่อง

วชิระ  กันทาวงศ์

วชิระ  กันทาวงศ์

พรชิตา  ตามวงศ์

รวิษฎา  อมาตยกุล

ศิริวรรณ  ชัยกิจ

กัญชพร   กองสมบัติ

รุ่งนภา  ทั่งทอง

ชมพูนุช  กาหะ

หฤษฏ์  เอี่ยมณรงค์

อัญริญฎา  โกรดประโคน

กษิรา  รุยัน

อัญชลี  ศรีอ่อน

จิราวัฒน์  ยานรัมย์

ธนวัฒน์  แซ่อ๋าง

สาโรช  วรดี

กัญญาพัชร  นิลคง

สิริรัตน์  รัตนถาวร

ฉัตฏทิพา  สาทพันธ์

นัทกมล  สันทหบดี

jirapat  nanakorn

ขวัญฤดี  คงเทพ

ศุภกานต์  กลางจันทร์

อนุสรณ์  พูนศรี

สันติกร  หล้าคำแก้ว

มณีรัตน์   บุญดี

เบญจวรรณ  สุยะ

อรรถนพ  ภู่สอาด

พงศกร  พิศาล

วรรณวิกา   มืดขุนทด

wawa  dawad

ทรงสิทธิ์  ดุลยกาญจน์

จำรัส  ขันภิรมย์

โตโต้  โตโต้

ภัสสุดา  พื้นแสน

รวิษฎา  อมาตยกุล

Tubtim  Tubtim

วัฒน  สุทธิ

จักรพันธ์  โปธิปัน

ด.ช. กฤษฎากร  ปลอดจินดา

อัมริน  พวงนิล

siripong  cheewa-o-sot

ธีรวัฒน์  มาศโอสถ

นนทพัทธ์  แพสาโรช

จินดา  อรุณวิจิตรสกุล

jinda  arunivichistkul

ชนะภพ  เพ็งเเจ่มศรี

นางอมร  ธนูบรรพ์

เบญจวรรณ  ทองนาเมือง

หัชนาง  พรบัณฑิตย์ปัทมา

วิภาวรรณ  มังเทศ

ศิชลนภา  วัชรสินธุ์

ด.ช.นภดล  แสงทอง

บุญมี  จันทร์ปรุง

ธนธรณ์  โมกขาว

ด.ญ.โซเฟีย  เจ๊ะโมง

นวพรรษ  ดำคลองตัน

หฤทัย  ประทุมชาติ

หฤทัย  ประทุมชาติ

อดิเทพ  ตรีวรรัตนกุล

ยูมิ  ันัทโตะ

Nopphasorn  chuaydumrongsakul

Nopphasorn  Chuaydumrongsakul

ศุภนิจ  สิทธิการ

กำพล  บุญอุดม

นภาแพรว  จันทร์เพ็ญ

น้ำฝน  ฮวยตระกูล

ทวี  ประดับเวทย์

สวาท  เรืองเจริญ

ลักษิกา  เจริญศิลปกุล

ภัสสุดา  พื้นแสน

กัลยา  ภักดีจอหอ

สุนิสา  สังมีแสง

สุวภัทร  สุขลิ่ม

ธนากร  ธนาภูวนัตถ์

นุรดิง  เจะซอ

รมิลธร  ภาคธีร์ธวัช

Praphat  Thira

ขยายความ


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2016 Kanzuksa.com