User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa E-Card

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

somsa  saza

ศรีสุภัค  มั่นศาสตร์

กมลวรรณ  สุวรรณพะโยม

เชี่ยวชาญ  ลิ้มนพคุณ

จันทิมา  ดีสุข

ปุณยวีร์  พิพัฒนชัยพงศ์

รชต  วิสุทธิ์บวร

อวิรุทธ์  กลั่นสุวรรณ

เสี่ยว  นามสมมติ

นวนุช  อุตสาหะ

จุฑารัตน์  สัตนัน

จารุกิตติ์  มั่นประสิทธิ์

ฐิตินันท์  แก้วดอนหัน

Khanchit  Onbunma

TANCHANOK  WATTANASIRANG

บอกไม่ได้  บอกไม่ได้

ด.ช.ชินดนัย  ตันบัวคลี่

far  thana

ภัสรา  อารีรัมย์

ปรัชญาภรณ์  มกุลพานิช

ด.ญ.พรรณอร  ศิวะชิตพงศ์

จุฑารัตน์  สัตนัน

วงศธร  เลิศธรรมจักร์

ซูชิ  หมูหัน

สิริกร  พึ่งรอด

สุธาทิพย์  มรรคทรัพย์

เบญญทิพย์  พุทธศาวงษ์

ณัฏฐ์นรี  ชีวชูเกียรติ

รชต  วิสุทธิ์บวร

วงศกร  บุญมาตุ่น

ชุติกาญจน์  ศิริทัตสวัสดิ์

อรนรร  จิรชลมารค

รุ่งทิวา  ทองขอน

Ashirasa  Thirasanglaor

ทัตพงศ์  พงศ์ธนา

ฐานะศักดิ์  เพ็ชร์

พสธร  นิพัทธกุศลกิจ

จิรวุฒิ  แสนเมือง

ณัฐพล  วงศ์วานิช

ประวิทย์  อัครภานน์

ชนาธิป  ศิริวิริยพูน

ปรัชญาภรณ์  มกุลพานิช

พลวัฒน์  แก้วคำสอน

พัชราภร์  สามารถกิจ

ปรัชญาภรณ์  มกุลพานิช

ปาลิตา  ดังก้อง

อลิสา  อยู่สบาย

นนท์ปวิธ  วรเพียรกุล

จุฑาทิพย์  คำภิระ

วิภาวี  คำลือชา

ณัฐพร  สายสมร

วนัชพร  โสภณพิศ

อนาวิล  ตันวัฒนากุล

นริศรา  มีสำราย

ปารมี  สุวรรณโนบล

อภิศรา  แป้นสุข

น.ส.พัชรินทร์  อินต๊ะปัน

อัญชลี  ลัคณารัตนโชค

ด.ช.อนาวิล  ตันวัฒนากุล

นิติกาล  แสงสุข

นภสร  ทองอ่อน

เอก  พัฒนาปัญญา

นางสาวนุชนาจ  ผารุธรรม

พีทวัฒน์  นิปพันธ์

สุดดารัตน์  ชุ่มหฤทัย

ทิพย์  คงดำ

พชรพร  คงปลอดเคราะห์

กรกนก   หะวานนท์

ทิพพาวรรณ  แย้มเกษร

อิสรา  ชัยยา

พัชรภรณ์  บุญใจ

ด.ญ.นิชา  ไกรศรินท์

กันยารัตน์  รัตนอุดมวรรณา

ภุรินทร์  เล่าเจริญรุ่งเรือง

นภสร  ทองอ่อน

จักรี  ศิริเสถียร

เด็กชายบีซอล  หรับจัน

พิชานนท์  ไทยอุส่าห์

สาวิตรี  เสือยอด

สาวิตรี   เสือยอด

ด.ช.ธีระชาติ  ศิริบวรเกรียน

พีรีนัชญ์  ม่วงน้อย

ทยากร  ศรีเสริม

อุสมาน  สาและ

จิดาภา  สุภาพพงษ์

เอกนารี  ชัยวัน

เอกนารี  ชัยวัน

เอกนารี  ชัยวัน

นิรมล  ตำปาน

อิสริยาพร  สุมงคล

อลิสา  อยู่สบาย

นันท์สินี  กมลเศวตวงศ์

นาย จิรายุทธ  ศรีเมห

นาวี  แหยมไทย

สุกัญญา   ณ นตร

วราภรณ์  จิตอารี

บุณฑรีก์  โล่ห์วงศ์วัฒน

บุณฑรีก์  โล่ห์วงศ์วัฒน

kornakanok  havanon

สุมิตรา  ขวนขวาย

เพ็ญสุดา  ยาวิเลิง

วราภรณ์  จิตอารี

สุขสวัสดิ์  ปัญญารัตน์

เมธัส  อัศวเหล่าวรพงศ์

ปุณฑริกา  เยื่อทองเทศ

กิ่งหยก  พิลาสมบัติ

ณัฐธยาน์  สมบูรณ์พร้อม

สุทธิลักษณ์  สรรเพ็๙ณ

นิติยา  คุณน้อย

นารีรัตน์  สุขสม

อ  อ

พงศ์พันธ์  เจริญพร

สุชานาฎ  กองพล

gos050  chem

gos050  chem

หมู   คงราษี

sailuk  punyapoontragool

adam  hawae

สินธุ์ธู  ลยารมภ์

อนวัช  จิรวงษ์จารึก

ภัทรวัช  นิยมแก้ว

เอกชัย  เจ้ยทอง

ธันยธรณ์  ขันทะชา

rawiwan  phonok

พิชชาพร  ปรมีศนาภรณ์

สุนิษา  อินทรจงจิตร

บุญชู  คุ้มวงษ์

อมรรัตน์  คะเชนทร

สหัรัฐ  นาวิกนิเวท

นายชิน  รุ่งเรือง

วรรณกานต์  ประยงค์แย้ม

นาย อรรณพ  ทองปัญจา

สรักษา  กำเนิดทอง

บุณยรัตน์  พงษ์วิเชียรโรจน์

ชนาภัทร  นรินทร์

วสุ   คมมีด

สุกัญญา  เครือแก้ว

อินทุอร  สกุลไกรพีระ

ประสิทธิ์  ฟูเอี้ยง

วันสิริ   แสงดาว

กัลยา  ทองแย้ม

รัตนากร  พวงืำะ

ชินวัตร  ยอดเมือง

นายณัฐพล  วัดทุ่งใหญ่

กันตพงษ์   คุ้มวงษ์

กันตพงษ์  คุ้มวงษ์

นางสาวกรกนก  เก้าเอี้ยน

kamonchanok  tontichayakorn

pui  thong

โสพิชา  เจนใจ

โสพิชา   เจนใจ

รัญชน์กนิษฐ์  มาลัย

bank  ranong

ชนกกานต์  จันเขียว

พิมพ์วรัชญ์  วันเพ็ง

พิมพ์ชนก  ใจเต้

ปกวสุ  พฤกพัฒนาชัย

กัญญ์กมล  โสภณ

สกุลรัตน์  ผ่องเจริญ

ธัชพรรณ  บัวจันอัด

ดญ.น้ำฟ้า  พลเยี่ยม

ศรินธร  ถนัดกิจ

ภาคิน  ดีศรี

sippaporn  tongseenak

วาสนา  ถิ่นวิลัย

วาสนา  ศรีศิลา

วรรษมน  จันทร์สำอางค์

รัชยา  ปิยวนิชพงษ์

ธัญศิษฐ์  พลภัทรเศรษฐ์

ธัญศิษฐ์  พลภัทรเศรษฐ์

ธัญศิษฐ์  พลภัทรเศรษฐ์

ปวีณ์ริศา  ปาิติบุตร

กัญญาวีร์  ชนกนาถสกุล

เอกอนันต์   สีงห์ครุฑ

พิรพรรณ  พลบุรี

มนุเชษฐ์  ศิริสวัสดิ์

ปิยะพร  มีศรีแก้ว

สายสร้อย  รสชเอม

นายอภิรักษ์  ชมภูพิษ

นายอภิรักษ์  ชมภูพิษ

ตะวันฉาย  ปักเสติ

รัชวลัญช์  กิติกา

ธาราทิพย์  เรืองสวัสดิ์

pongyanut  intarasin

ธีรนาถ  สุขวนาชัยกุล

ธีรนาถ  สุขวนาชัยกุล

ธีรนาถ  สุขวนาชัยกุล

ทอฝัน  ทวีพัฒนะพงศ์

พิชญา  กุลสวัสดิ์

ธัชชา  สังกาวิล

อริศรา  งามดี

ชุลีกร  หาญอาจ20

ปภาดา  โง้วจิรทีปต์

โสรยา  บัวจันทร์

ธีร์จุฑา  ศุภจิตกุลชัย

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2017 Kanzuksa.com