User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 3
Kanzuksa 4
Kanzuksa E-Card

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

ด.ช.ธีรเมธ  จังก๋า

ดลฤดี  แดงกระจ่าง

ขวัญทิชา  ปทุมวารี

กฤตญา  โกศัยพลกุล

สมหญิง  วังศ์วรจักร

เบญจพล  หิรัญ

นิโลบล  บ้านเตย

Punyawat  Phongwilai

กาญจนา  สาตาระ

เม  เม

รุจิรา  วิริยะเขษม

กันตดิษฐ์  ริมพืชพันธ์

รักษิต  มณีพินิจ

กอกนก  แวดล้อม

Kasama  Pinsiri

กษมา  พินศิริ

ปัทมาวดี  พันธะไชย

ธนกร  โมฆรัตน์

ชิต  ปัญญาพีระพงศ์

วรรษชล  สังขทรัพย์

วรรษชล  สังขทรัพย์

ศิรินภา  ขำวิวิธ

ธนภัทร  แสงวงศ์ทอง

รสิตา  เพชรไทย

ทิติยา  บุ้งทอ

วรภา  เอกชัย

Anan  Werapun

Anan  Werapun

ณัฐชนก  โพธิแดน

ศศิภา  ประสาร

ธรรมนูญ  ศรีสมบูรณ์

เกรียงศักดิ์   พลาปัญญากูล

ด.ช.ธฤต  สุภาโชค

บุษกร  บัวเผือก

มังกร  ตั้งสุจริตธรรม

น.ส.มันทนา  อมรดิษฐ

ณัฐชนก  โพธิแดน

วิ  จันทร์วิจิตรกุล

นางสาวศศิภา   สิงหะไชย

นานน  นานน

ด.ช.ศุภฤกษ์  ปัญญาอรรถ

พชรมน  ถนอมศักดิ์ศรี

ด.ญ. ศุภมน  นิธิพิชญ

มู๋  น้อย

นางสาวรสวันต์  ผ่องใส

รสวันต์  ผ่องใส

ชวนฝัน  วิทยารัฐ

นายเมธี  มณีน่วม

ตองเตย  คลังเพ็ชร

หทัยชนก  นักปราชญ์

หทัยชนก  นักปราชญ์

นายวงศกร  ชูขันธ์

มาริสา  เชตมี

หทัยชนก  นักปราชญ์

หทัยชนก  นักปราชญ์

หทัยชนก  นักปราชญ์

หทัยชนก  นักปราชญ์

วชิรวิชญ์  ประมาณ

หทัยชนก  นักปราชญ์

หทัยชนก  นักปราชญ์

หทัยชนก  นักปราชญ์

ธนิดา  นักปราชญ์

Natty  C.

เด็กหญิงอรณี  วงษ์อินทร์

อรณี  วงษ์อินทร์

วศินา  วงษ์อินทร์

patharaporn  phisarn

ภัทร  พิ

ปาริฐา  พงษ์นิยะกูล

รสวันต์  ผ่องใส

ปัตติ  ศรีสวัสดิ์

นายอรรถกร  ทองโคตร

ศุภกิจ  สีเนา

oranee  wong-in

บดินทร์  งามรุ่งศิริ

หทัยชนก  นักปราชญ์

หทัยชนก  นักปราชญ์

หทัย  นักปราชญ์

รสิตา  เพชรไทย

วรรณวิภา  ทองทิพย์

ชยินฐิติภัค  หวายคำ

ณัฐวุธ  ศิริภูธร

อรณี  วงษ์อินทร์

ริษฎา  สิทธิโชค

ธวัชชัย  นาขยัน

น.ส. ศิริรัตน์  คะสะธรรม

เอกอนงค์  รติคณิตพงศ์

คันฉัตร  แดงอุทัย

ณัฐวีร์  โพธิ์โต

ธนพล  พฤกษากร

ณัฐพล  คงเจริญ

asdf  hgffsad

เอกอนงค์  รติคณิตพงศ์

อัยละดา  ชัยเสนา

นภา  วรรชะนะ

ปุณณภา  จารุเศวต

นงนาถ  มัจฉา

จินตรา  ทองลาภ

วิชญาดา  คงสุวรรณ

กมลนันท์  เนื่องอุดม

กมลทิพย์  ทัพมี

น.ส โสรญา  หนูสงวน

กนกวรรณ  สุขยิ่ง

สายพิรุณ  เสมาพัฒน์

tryyt  tyyytr

กนกเนตร  จารุวัฒนสิทธิ์

ทัสนากาญ  แสนพรม

ณัฐวีร์  โพธิ์โต

สุทธิดา  สมบูรณ์

นรินทิพย์  รักขาว

ปัตติ  ศรีสวัสดิ์

ด.ญ.พชรมน  เสนะวัต

สุวิพร  ศรีโยธี

นิติภูมิ  วรเดช

นิติภูมิ  วรเดช

บุริม  คงดี

Pimpayom  Krabtong

ฝน  นิรนาม

นางสาวจุราลักษณ์  คชรมย์

ปริญญา  คำภิวัลย์

ชนิษฐา  วรเวชวงศ์

นครินทร์  วงศ์ข้าหลวง

NUch  Kan

รสสุคล  แสวงพันธ์

หทัยชนก  นักปราชญ์

Chittra  Roungroong

jantree  udtee

ภัทรลภา  วิวราวรณ์

รัฐภูมิ  จันทร์เกิดทรัพย์

วิภาวรรณ  สงวนดี

ชเนตตรี  กาญจนศิริ

กุลธิดา  วสุลิปิกร

ชนารัติ  ชมานนท์

นายนวิน  จินะการ

กฤษฎาภรณ์  นิคม

สาวิตรี  ทองสุข

อภิสรา  มั่นคง

สุประวีณ  สารปา

ดรุณี  สังข์สุด

สกล  น้อย

อัจฉราภา  เทพาสิทธิ์

นาย สุวัฒนชัย  พรหมประสิทธิ์

ยุวรี    แก้วเขียว

นางสาวจิดาภา  กีบุญมี

กมลชนก  นวลหวาน

นราดา  วงศ์มา

Benjaporn  Pudsa

ทิพย์ธัญญา  เหล่าโก้ก

นางสาวสุรีรัตน์  ประทำโย

ภัทรธร  ศิริธรรม

Nongjane  Natawan

บุญพฤทธิ์  สุวรรณอัตถ์

นิธิพัฒน์   ตรีสาคร

ปฏิภาณ  เครืออ้อย

ปฏิภาณ  เครืออ้อย

ชนกชนม์  วงษา

อภิญญา  พลศรี

กฤษณา  เอี่มเปลี่ยน

ณภัทร   วิชัยภูษิต

ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวงานโรงเรียน


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2014 Kanzuksa.com
มาช่วยกันโพสต์แนะนำเมืองไทยของเรากันนะค่ะ