User Name Password Login
Software
 Photoshop 7
 Visual Basic 6
  Illustrator
 Windows XP
 ฐานข้อมูล SQL

Hardware
 ซ่อมคอมพิวเตอร์
 ช่างชุบทองชุบเงิน
 ซ่อมแอร์ ล้างแอร์
 การพิมพ์สกรีน
 วิชาชีพกุญแจ
 ซ่อม Printers
 Donate
 Sponsor

อาหาร
 อาหารประเภทเป็ด
 อาหารประเภทเส้น
 อาหารประเภทไก่
 อาหารประเภทกุ้ง
 ขนมหวาน
 อาหารประเภทปลา
 อาหารประเภทปู
 อาหารประเภทผัก
 อาหารประเภทหมู
 อาหารประเภทอื่นๆ

ดนตรี
 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน


  

  
ส.ค.ส. ในหลวง
ติดต่อสอบถาม ติชม แนะนำ
ภาษาอังกฤษ แอนดรูส์ บิกกส์
เรียนอังกฤษจากเพลง
บ้านศิลปะ พ.พิฆเณศรี
ฟอไฟฟุดฟิด อังกฤษ/อเมริกัน
วอลเปเปอร์การศึกษา
ห้องสวดมนต์ออนไลน์
สุภาษิตไทย
คำขวัญประจำจังหวัด
วันสำคัญต่างๆ
รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย
ภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร
ภาษาไทยเขียนอย่างไรให้ถูก
70 เว็บก่อนไปเรียนเมืองนอก
คำราชาศัพท์
เรียนออนไลน์ดีอย่างไร?
คัดไทย
หน้าที่เด็กดี 10 ประการ
เว็บบอร็ด การศึกษา
การศึกษาอัพเกรด
แผนที่ประเทศไทย
การศึกษาต่อต่างประเทศ
คำคม
วิธีเขียนเรียงความ
Kanzuksa 1
Kanzuksa 2
Kanzuksa 9

E-Learning ภาษาอังกฤษ,ข้อสอบ online,เรียนพิเศษ online,กวดวิชา,ข้อสอบเอเน็ท,ข้อสอบโอเน็ท

ห้องเรียน Online,กวดวิชา Online
ตะลุยโจทย์


ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของ ประเทศไทย

สุนันทา  สวัสดิ์กำธร

คธา  นุแรมรัมย์

ถิรพร  สีหะวงษ์

ด.ช.อนันต์  รัตติวรากร

พิทยา  มีบัวทอง

ตรงกมล  ศรีบุญเรือง

กฤษณะ  เพ็ชรรุ่ง

นายวีรชาติ  ใจอารีย์

ศุภฤกษ์  สกุลเงิน

สุภาวดี  สินประโคน

นายสุรสิทธิ์  กิตติพงษ์

นฤพนธ์  ว่องปลูกศิลป์

Ittiwat  Phangrak

วรลักษม์  เอี่ยมละออ

เปรียบหทัย  นุรักษ์เข

อรรศานส์  ลิกมลสวัสดิ์

ณรินทร์  อนุกูลเวช

จตุพร  พรหมพูล

จิราวรรณ์  คำเจียก

รวิพร  กิจเจริญ

จุฑามาส  สมุทวนิช

เกวลิน  คุณสันติพงษ์

พวศธร  คัมภิรานนท์

โกสุม  วรรณบุตร

saowapa  weerasakul

อภิเษก  จรูญภาคย์

อัษราภัคฏ์  อังคะพนมไพร

ณัฏฐ์กานดา  กุลชนะพณิชย์

อรรถสิทธิ์  กังสเจียรณ์

เพ็ญพิชชา  โรจนนาวิน

ประวิทย์  จวงด้วง

พัทธมน  วิริยะธรรม

ด.ช.อนุกรม  บุตรี

น.ส.สุจิกา  ดามี

กมลฉัตร  มีทรัพย์

ชนาวุฒิ  พรมสาร

ไอริณ  วีรทองประเสริฐ

คณัสนันท์  ศรีปราชญ์

นายศิวกร  สกุลนาทอง

ด.ญ.ปนัสยา  พรรณรัตน์

คชา  ชุ่มเชย

สมปรารถนา  อาสายุทธ

สมชาย  เหมะ

ลลินี  โสมรักษ์

ชาริณี  จิตรบุรุษ

สุปรียา  ป้องป้อม

เตชัส  โทนพรมราช

นา  ยส

ชุติภา  พลวัฒน์

soawalak  nick

พันธิสา  เวชนิพันธ์

นัฐธิดา  รัฐจักร

ธนกาญจณ์  สุทธิโรจน์

ธนกาญจณ์  สุทธิโรจน์

ประภัสสร  ใจสมุทร

อภิสิทธิ์  ภูโพธิ์แสง

นงพงา  สุทธการ

จิรกิตติ์  สารอักษร

นายธินกร  ก้อนพิงค์ชัย

อนุวัฒน์  ยี่จัตุรัส

นางกาญจนา  ศุภะภาณุวงศ์

ภูชิต  วงศ์เสน

Punyaphat  Rasaephom

ปรัชญา  รอดเทียน

ศิรินารถ  บุตะเขียว

ลางนที  แก้วก๋า

ekasit  meekamnerd

บรรหาญ  ณ นคร

เตชัส  โทนพรมราช

sarinthip  tresukhontarat

อธิวัมน์  ปัทนาถา

ฮายามุ  ยูจิ

ประวิทย์  ก่อเกียรติพงศ์

นางสาว พัญทิวา  นันทะชัย

กะสิด  เมสา

โสรยา  หลีเส็น

วิทยา  ชมพูวณิชกุล

นุชจรี  โหมดเทศ

ประวิทย์  จวงด้วง

ปิยะทิพย์   มาลีเวช

ไพบูลย์  พี

จิราวรรรณ  คำเจียก

นางสาวชุติภา  พลวัฒน์

Atist  Toonsoongnern

สิรภัทร  มลศิริ

kornrat  chantacham

ปรียานุช  เอ้งเถี้ยว

ณัฐพล  ธีรพจนี

กันยารัตน์   พรหมจันทร์

พันทวี  แข่งขัน

ณพิชญ์  แซ่เจี่ย

พรรณนิถา  นาซีก

ชลลดา  ช่วยรักษา

แสงตะวัน  พลประสิทธิ์

แพรวจ้า  แพรวจ้า

กรกมล  หิรัญรักษ์

อุษณี  บุญยะมาตย์

กฤตภ าส  ดินปรางค์

Pennapa  Khomsoi

พัชรินท์   เกดอำออน

ซีน  ดูล๊ะ

ภัทรวดี  แสนใจ

ณัฐพร  ศรีใส

Nuttapon  Surachotmongkol

สุบิณ  ทับศรี

ธนกฤต  เขื่อนวัง

ธงชัย  วังศิริไพศาล

กมลศิริ  สุคนธ์ทิพย์

พลอย  แก้วกนกวิจิตร

ธนพัฒน์  บุญปลูก

รณกร  โพธิ์เพชร

ปาณิสรา  โมฬีชาติ

ญาณิสา  แสงทองดี

ใกล้รุ่ง  เพียนผักแว่น

ณัฐกานต์  ประชารัตน์

Orapan  jitmakam

kruntarut  bua-ngam

รัตนพล  ทองประดิษฐ์

เวชกร  สีหาบุญทอง

นิกอยรี  ยาโก๊ะ

ณิชารีย์  พสุนธาวิโรจน์

รัชชานนท์  บุญจำรูญ

รัชชานนท์  บุญจำรูญ

รัชชานนท์  บุญจำรูญ

กันต์พัชร  ระย้า

เบญจพรรณ  ชมภูมาตย์

เบญจพรรณ  ชมภูมาตย์

นายอานนท์   รอดรัตน์

Aor  Hap

อัยรัฐ  วันแอเลาะ

จิดาภา  เนียมโสต

จอมพจน์  ปฐมานุรักษ์

ประภากร  เขียวสัมฤทธิ์

วรพล  หัถมารถ

นาย ธีรเดช  สวนดอก

ปาจรีย์  สาเอี่ยม

วรกิจ  แนวทอง

นิฌามิล  หะยีซะ

นิฌามิล  หะยีซะ

สุพิชญา  สำลีรัตน์

กนกวรรณ  วัฒนตฤณากุล

Anutida  Kenma

Anutida  Kenma

kantida  punyadisorn

เวธนี  พิมพ์การ

กนกพร  ผลดี

Rung  P

นานาสาระน่ารู้
ขยายความ


ข่าวการศึกษาไทย,ทุนการศึกษา,ข่าวทุนการศึกษา,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าว Admission2552 โดย การศึกษาดอมคอม
Home |About Kanzuksa |Kanzuksa's Course | How To | Link Exchange | Contact Us | SEO
Copyright ® 2016 Kanzuksa.com