กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

Au Pair Thailand มอบทุนออแพร์
และทุนการศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาเด็กไทย

ออแพร์ไทยแลนด์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดบทความในหัวข้อ “Au Pair …The chance of a lifetime” ความยาว 2-4 หน้ากระดาษ A4 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ถ้ามีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักและเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศร่วมกับครอบครัวชาวอเมริกันในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมออแพร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีเป้าหมายชีวิตที่ดี เพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนร่วมในอนาคตต่อไป 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน 1.อายุระหว่าง 18-26 ปี 2.จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 3.มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง 4.ไม่มีประวัติอาชญากรรม 5.ปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ดี 6.รักเด็ก สามารถดูอยู่ร่วมกับเด็กในครอบครัวชาวอเมริกันได้
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.0 2939 4501-2, 0 2745 6488-9   และส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2551 ที่สำนักงานออแพร์ไทยแลนด์ทุกสาขา หรือ pawinee@aupairthailand.com
หมายเหตุ : AuPair Thailand พบน้อง ๆ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 18-22 สิงหาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น. บริเวณหน้าร้าน เซเว่นอีเลเว่น อาคารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

 

200 ทุน เรียน ป.ตรี-โท-เอก
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ให้ทุน ป.ตรี-โท-เอก 200 ทุน แก่ผู้สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ทุนปีการศึกษา 2552 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  26 กันยายน 2551 สอบข้อเขียน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551
ผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. ผู้ที่กำลังเรียนชั้น ม.6 ที่มี GPAX ม.4-6 ทุกวิชา > 3.00 และคะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี หรือชีววิทยาหรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ > 3.00
2. เลือกสมัครในสาขาที่ให้ทุนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่อยู่ภูมิภาคเดียวกับโรงเรียนผู้สมัคร
สาขาที่ให้ทุน
ปริญญาตรี เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ ชีววิทยา พฤกศาสตร์ สัตววิทยา พันธุศาสตร์ และธรณีศาสตร์
ปริญญาโท-เอก ให้ทุนในสาขาที่ใช้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์)
ค่าใช้จ่ายเงินทุน
เงินเดือน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าโครงงานวิจัย ค่าหนังสือ ค่าประชุมวิชาการ ฯลฯ โดย ป.ตรี ให้ทุน 4 ปี ป.โทให้ทุน 2 ปี และ ป.เอก ให้ทุน 3 ปี และให้ทุนไปต่างประเทศระยะสั้นในระดับ ป.ตรีและเอก
ทุนศึกษา/ทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ (50 ทุนต่อปี) ปริญยาตรี ไม่เกิน 500,000 บาท (4-6 เดือน) และปริญญาเอกไม่เกิน 1,000,000 บาท (10-12 เดือน)
ข้อผูกพันกับโครงการฯ
เมื่อจบปริญญาเอกให้ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็น 1 เท่าของเวลาที่รับทุน (ปริญญาโท-เอก)
สอบถามรายละเอียดและดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ดังนี้
ศูนย์ภาคกลาง คณะวิทยาศาสตร์แ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0-2201-5053-4 โทรสาร 0-2354-7143 www.sc.mahidol.ac.th/sced ศูนย์ภาคเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.035-943-320 โทรสาร 053-222-268 www.science.cmu.ac.th ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043-202-372 ต่อ 115 โทรสาร 043-202-371 www.champa.kku.ac.th ศูนย์ภาคใต้    คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ โทร.074-288-028 โทรสาร 074-212-801 www.sc.psu.ac.th

 

ทุนปริญญาตรี เต็มรูปแบบ
มหาวิทยาลัย KAUST

  • ทุนการศึกษา KAUST Discovery

ทุนการศึกษาเต็มรูปแบบ สำหรับนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิง อับดัลลาห์ (KAUST) ระดับปริญญาโท ศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ขอเสนอทุนการศึกษาเพื่อผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต
ผลประโยชน์ที่ทุนการศึกษา KAUST DISCOVERY มอบให้ รวมสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
• ค่าเล่าเรียนทั้งหมดขณะศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันปัจจุบัน (ตั้งแต่ปี 3 หรือ 4)
• ค่าครองชีพ หนังสือ และ คอมพิวเตอร์
• เมื่อสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรี เข้าเรียนต่อด้วยทุนการศึกษาเต็มรูปแบบของ KUASTระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในเขตทะเลแดง ประเทศซาอุดิอาระเบีย
วิชาที่เปิดสอน
• Chemical Engineering
• Civil and Environmental Engineering
• Applied Mathematics and Computational Sciences
• Mechanical Engineering
• Materials Science and Engineering
มหาวิทยาลัย KUAST เปิดสอนในเดือนกันยายน 2552 นักศึกษาเรียนดี ระดับปริญญาตรี ที่ยังเหลือเวลาเรียนอีกหนึ่งถึง 3 ปี มีสิทธิ์สมัครได้แล้ว เว็บไซต์: www.kaust.edu.sa/discovery หรืออีเมล์: scholarship@kaust.edu.sa ติดต่อสถาบันการศึกษานานาชาติ เลขที่ 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ (เหนือ) ชั้น 6 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0 2652 0653 ต่อ 125, 111

 

ทุนด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ป.โท-เอก
ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตร ป.โท หรือ ป.เอก ในหลักสูตรปกติ(ไทย) และหลักสูตรนานาชาติ ทำวิจัยเกี่ยวกับ

1. การจัดการก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม
2. การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร
3. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเก็บกักคาร์บอน  (Carbon capture and storage)
4. การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่องานสิ่งแวดล้อม
                นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ดร.สิริลักษณ์  คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Email: siriluk.chi@kmutt.ac.th  หรือ โทรศัพท์: 081-7121551 เว็บไซต์: http://www2.kmutt.ac.th/index.aspx

 

ทุนด้านวิทยาศาสตร์ ป.ตรี-โท-เอก

ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ หรือโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระยะ 2 ปีการศึกษา 2552-2555 ให้ทุนการศึกษาปีละ 200 ทุน 4 ปี รวมจำนวน 800 ทุน รับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม (ระยะเวลาของปี พ.ศ.2552-2554) ที่คณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นศูนย์ภูมิภาค
            คุณสมบัติของผู้สมัครทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีที่เปิดรับสมัคร
- มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 3.00 รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี หรือชีววิทยา หรือฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วย
- ผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับ กลุ่มโรงเรียน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัครทุนปริญญาโท-เอก
            - เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 โดยมีเกรดเฉลี่ย สะสม (GPAX) ชั้นปีที่ 1-4 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 - มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 หรือ 65 (IBT) หรือสอบผ่านเกณฑ์ตามที่โครงการกำหนด ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาที่โครงการกำหนด
            คุณสมบัติผู้สมัครทุนปริญญาเอก
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และมีเกรดเฉลี่ยสะสม  (GPAX) ตลอดหลักสูตรปรกติไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือในหลักสูตร  Hornors Program หรือหลักสูตรเทียบเท่า Hornors Program  ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือกำลังศึกษาในปีสุดท้ายของระดับปริญญาโท  สูงกว่า 3.25 ทั้งนี้ต้องเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการจัดให้อย่างสม่ำเสมอ
            - มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 หรือ 65 (IBT)  หรือสอบผ่านเกณฑ์ตามที่โครงการกำหนด ต้องผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่โครงการกำหนด หรือในสาขา ที่หน่วยงานที่จะรับเข้าทำงานมีความต้องการ สถาบัน ที่ร่วมโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์  อาทิ สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในทุกภูมิภาคที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ภาคกลาง เช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
            การรับสมัครระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก รุ่นที่ 2 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 ที่คณะวิทยาศาสตร์ ทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย

 

ทุนโครงการ พสวท. มอบทุนหลายระดับ

สาขาวิชาที่จะให้ศึกษา
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
2. ระดับปริญญาตรี ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
3. ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  หรือวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ตามความถนัดของนักศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยความเห็นชอบ ของคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบ
            เงื่อนไขและข้อผูกพัน
1. นักเรียน นักศึกษาโครงการ พสวท. ทุกระดับจะต้องมีผลการเรียน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ถ้าต่ำกว่า 3.00 อาจจะต้องพ้นสภาพการเป็น นักเรียนทุน โดยจะต้องชดใช้ทุนหรือไม่ชดใช้ทุนอยู่ที่ดุลยพินิจ ของอนุกรรมการ ระดับอุดมศึกษา
2. เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องทำงานชดใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ เป็นระยะเวลา 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนศึกษาภายในประเทศ  และ 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนศึกษาต่อ ต่างประเทศ  หากนับเวลาชดใช้ทุนมากกว่า 10 ปี จะกำหนดให้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพียง 10 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์: http://www.ipst.ac.th/dpst

 

ม.เกตรฯ ให้ทุนเรียน ป.ตรี 10 ทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตรให้ทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี ทุนละ 300,000 บาท จำนวน 10 ทุน เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์เกษตรอนาคต สามารถสมัครเรียนได้ทั้งระบบ Admission และครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตรโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร  คณะเกษตร ประจำปีการศึกษา 2552
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ชั้น ม. 6  และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานตามเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.5 ใน 5 ภาคการศึกษา      
 เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษา จากผลคะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา รับนิสิตจำนวน  80 คน   
นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน โทรศัพท์: 02-579-0588, 02-579-6131 โทรสาร: 02-579-6152   หรือที่เว็บไซต์: www.agr.ku.ac.th

 

ทุนเรียนฟรีแก่บุคลากร มทร.ธัญบุรี และบุคคลทั่วไป

ประเทศสวีเดนจึงมอบทุนเรียนฟรีแก่บุคลากรของ มทร.ธัญบุรี และผู้สนใจทั่วไป เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงในประเทศสวีเดน อาทิ สาขาวิชาซอฟต์แวร์ เอนจิเนียริ่ง, เคมีคอล เอนจิเนียริ่ง, ไฟแนนเชียล เอนจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เกตติ้ง, ไอทีแมเนจเมนท์, โปรดักชั่นและโลจิสติกส์, ลีดเดอร์ชิพ และอินเตอร์เนชั่นแนล แมเนจเมนท์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ผศ.สาคิตณ์ จันทโนทก โทร.0-2549-3010 profsalsik@yahoo.com  ตั้งแต่บัดนี้-1 ต.ค.2551


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม