กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

สกอ.หนุนเด็กใต้ แจก 1,000 ทุน เรียน ป.ตรี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศการดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1,000 ทุน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวีและจะนะ สมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2551 ที่บริเวณลานตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ไว้เว้นวันหยุดราชการ

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค้าเล่าเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงประกาศการดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1,000 ทุน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวีและจะนะ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวีและ จะนะ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร
 2. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชน มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 3. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอบปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ โดยต้องศึกษาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอด 6 ภาคการศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา
 5. ไม่เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา หรือให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษ์ในมหาวิทยาลัยใด ๆ ของรัฐ ประจำปีการศึกษา 2551 นี้แล้วจากทุระบบการรับนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย
 6. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยใด ๆ ของรัฐในระบบปิด
 7. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกคัดชื่อกจากสถานศึกษาใด ๆ โดยเหตุทางวินัย
 8. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จะรับเข้าศึกษา ได้กำหนดไว้

หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ประกาศจะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติและจะถูกคัดชื่อออกจากระบบการคัดเลือก และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการไปแล้วก็จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ ในกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยคุณสมบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตัดสินและถือเป็นยุติ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องไปสมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2551 ที่บริเวณลานตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ไว้เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัคร (สั่งพิมพ์โดยตรงได้จากเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th)
 2. รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดา/มารดา หรือผู้อุปการะ (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)
 4. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และสำเนา 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)
 5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอบปลาย หรือเทียบเท่า (พร้อมลงนามรับรองสำเนา)
 6. ใบแสดงผลคะแนนสอบ O-NET/A-NET หากเคยสอบไว้ (ตรวจสอบและสั่งพิมพ์ได้จาก www.niets.or.th สำหรับ O-NET และที่ www.cuas.or.th สำหรับ A-NET

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้ข้อมูลรายละเอียดจากหลักฐานการรับสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องส่งหลักฐานให้ครบถ้วน สมบูรณ์ในวันรับสมัคร
การพิจารณาคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แต่ละสถาบันเป็นผู้กำหนด (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้) โดยประมวลสรุปเกณฑ์/เงื่อนไขของสถาบันต่าง ๆ ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ คือ

 1. กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ ใช้ผลการสอบข้อเขียน O-NET และ A-NET
 2. กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผลการพิจารณาคัดเลือก ถือเป็นสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและถือเป็นยุติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th และ www.entrance.psu.ac.th

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องไปสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันที่ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 โปรดติดต่อสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือก เพื่อขอทราบรายละเอียด อาคาร/ห้องสอบสัมภาษณื และเวลา ที่ต้องไปแสดงตัวล่วงหน้า ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th และ www.entrance.psu.ac.th

เงื่อนไขการรับทุนของผู้รับทุน

 1. นักศึกษาผู้รับทุนต้อทำกิจกรรมช่วยเหลืองานภายในมหาวิทยาลัย ระหว่าง 8-12 ชั่วโมงต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. นักศึกษาต้องพักในที่พักที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ (กรณีที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนที่พัก)
 3. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
 4. นักศึกษาจะหมดสิทธิ์การรับทุน หากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือผลการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การสนับสนุนของโครงการ

 1. สถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ สนับสนุนที่นั่งการสึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปกติ สำหรับการสนับสนุนด้านอื่นๆ ให้เป็นสิทธิ์ของสถาบัน
 2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาเป็นจำนวนเงินคนละ 4,000 บาท/เดือน (ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและที่พัก) เป็นระยะเวลา 10 เดือน/ปีการศึกษา (เดือนมิถุนายนถึงเดือนมีนาคม) ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรปกติ

สถาบันที่รับเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐ

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ทุน
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ทุน
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 ทุน
 4. มหาวิทยาลัยนครพนม 10 ทุน
 5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 15 ทุน
 6. มหาวิทยาลัยนเรศวร 15 ทุน
 7. มหาวิทยาลัยบูรพา 38 ทุน
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 ทุน
 9. มหาวิทยาลัยมหิดล 29 ทุน
 10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 15 ทุน
 11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10 ทุน
 12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 15 ทุน
 13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 18 ทุน
 14. มหาวิทยาลัยศิลปากร 33 ทุน
 15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18 ทุน
 16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 15 ทุน
 17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 44 ทุน
 18. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 26 ทุน
 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 12 ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 10 ทุน
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 15 ทุน
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 91 ทุน
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 10 ทุน
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 5 ทุน
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15 ทุน
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 15 ทุน
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 10 ทุน
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 10 ทุน
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 10 ทุน
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 12 ทุน
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 12 ทุน
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 10 ทุน
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 15 ทุน
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 12 ทุน
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5 ทุน
 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 10 ทุน
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 10 ทุน
 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 ทุน
 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 10 ทุน
 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 20 ทุน
 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 14 ทุน
 23. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 10 ทุน
 24. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 ทุน
 25. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 15 ทุน
 26. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 12 ทุน
 27. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 15 ทุน
 28. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 10 ทุน
 29. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 6 ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10 ทุน
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 11 ทุน
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 50 ทุน
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 10 ทุน
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 70 ทุน
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 15 ทุน
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 56 ทุน
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 15 ทุน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 10 ทุน
 2. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 13 ทุน
 3. มหาวิทยาลัยชินวัตร 5 ทุน 4.มหาวิทยาลัยธนบุรี 15 ทุน
 4. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 5 ทุน
 5. มหาวิทยาลัยพายัพ 10 ทุน
 6. มหาวิทยาลัยโยนก 6 ทุน
 7. มหาวิทยาลัยรังสิต 15 ทุน
 8. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 15 ทุน
 9. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10 ทุน
 10. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 5 ทุน
 11. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 10 ทุน
 12. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 10 ทุน
 13. วิทยาลัยทองสุข 15 ทุน
 14. วิทยาลัยนครราชสีมา 14 ทุน
 15. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5 ทุน
 16. วิทยาลัยพิษณุโลก 10 ทุน
 17. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 15 ทุน
 18. วิทยาลัยราชพฤกษ์ 21 ทุน
 19. วิทยาลัยศรีโสภณ 10 ทุน
 20. วิทยาลัยสันตพล 2 ทุน

To contact us:
สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 งานรับนักศึกษา กองบริการการศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์: 0 2610 5418 – 19 โทรสาร: 0 2354 5460, 0 2354 5532 โทรศัพท์: 0 7444 6977 โทรสาร: 0 7444 6773 www.mua.go.th และ www.entrance.psu.ac.th


ธอส.มอบ 5 ทุนต่อโท ใน-ต่างประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต มอบทุนการศึกษาต่อปริญญาโทภายในประเทศจำนวน 3 ทุนและศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาอีก จำนวน 2 ทุน เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ ด้วยการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ โดยทุนการศึกษาต่อภายในประเทศแยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย จำนวน 1 ทุนและหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ในสาขาด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด การเงินการธนาคารหรือสาขาวิชาหลักของการบัญชี การตลาดและการเงินการธนาคาร ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะสาขา MIS (Management Information System) ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านตรวจสอบ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้สมัครชิงทุนจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท โดยปีการศึกษาที่ 1 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 ใน ระบบหน่วยกิต และอายุนับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

ในส่วนของทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับบัณฑิตในด้านบริหารธุรกิจ (บัญชี การตลาด การเงิน การธนาคาร) ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ทุน โดยผู้สมัครชิงทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในสาขาวิชาข้างต้นไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระบบหน่วยกิต อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์

“สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว นับเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของธนาคารในการสร้างบุคลากร รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นขวัญกำลังใจสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในก้าวต่อไป ภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจการเงินการธนาคารในปัจจุบัน ประกอบกับธนาคารได้กำหนดนโยบายหลักในการปรับปรุงดำเนินงาน และภาพลักษณ์ของธนาคารให้มีความทันสมัยสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยธนาคารมอบค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่ได้รับทุนสูงกว่าทุนรัฐบาลประมาณ 25% และเมื่อสำเร็จการศึกษาธนาคารจะบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร โดยกำหนดระยะเวลาในการใช้ทุนไม่น้อยกว่า 3 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารพัฒนาองค์กร ชั้น 14 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0 2202 1267, 0 2202 2084 และ www.ghb.co.th ตังแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00–15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์” นายขรรค์กล่าว


ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2552

รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยรับทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและในสถานศึกษาชั้นสูงของประเทศญี่ปุ่น

ระดับนักศึกษาวิจัย
สาขาวิชาที่สามารถสมัครได้ มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรีระยะเวลา รับทุนการศึกษา 2 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี) แต่ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรการศึกษาวิชาเฉพาะทางกำหนดให้ระยะเวลารับทุนการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ

ระดับปริญญาตรี
ให้เรียนต่อคณะมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นในฐานะ นักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 10 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทย ศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

กำหนดรับสมัคร 5-17 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30-16.30 น. ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0 2207 8504 0 2696 3004 หรือ http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm


Subject of examination for 2009
Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship

Subjects of examination for 2009 Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship (Research Students and Undergraduate Students) are listed as below

<Research Students>

Field of Student in Japan                                                                                             Subjects of examination

Humanities and             Other Humanities &                            English
Social Sciences                Social Sciences except
Economics, Commerce,
Business Administration , etc.
-----------------------------------------------------------------------------------
Economics, Commerce,                       English, Mathematics (A)


                                                                        Business Administration, etc.

Natural Sciences                                                                                                                                     - English, Mathematics (B) and 1 optional
                                                                                                                                                                        Subject from Physics, Chemistry,
or Biology

 

<Undergraduate Students>


Field of Student in Japan                                                                     Subjects of examination

Humanities and                                                                                                             - English, Mathematics (A)


Social Sciences

Natural Sciences             Other Natural Sciences                       English, Mathematics (B),
Chemistry, Physics
                                                                        Except Agricultural studies,
Hygienic studies, Science
(Biology), Medicine and


Dentistry

Natural Sciences             Agricultural studies                             English, Mathematics (B),
Chemistry, Biology
                                                                        Hygienic studies, Science
                                                                        (Biology), Medicine and


                                                                        Dentistry

The announcement and the application from Research Students Scholarship and Undergraduate Students Scholarship will be publicizes on website of the Embassy of Japan in Thailand and the Website of the Consultate-General of Japan in Chaing Mai, Thailand arouand the end of April. The period for submitting application form will be scheduled from 5 June 2008 (Thursday) to 17 June 2008 (Tuesday), 13:30-16:30 hour at the Embassy of Japan in Thailand and the Cunsultate-General of Japan in Chiang Mai.
We are looking forward to your application from

REFERANCES

Japan Information Service, Embassy of Japan in Thailand
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
Tel: 0-2207-8504, 0-2696-3004 (Ms. Supatra Pothong and Ms. Suwatana Deangsubha)
URL:http//www.th.emb-japan.go.jp


ข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbugakusho:MEXT)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะคัดเลือกและเสนอชื่อนักเรียนไทยเพื่อมอบทุนการ ศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาและในสถาน ศึกษาชั้นสูงของญี่ปุ่น

1.ระดับปริญญาตรี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 10 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทย ศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี )

2. ระดับนักศึกษาวิจัย
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาวิจัยในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาวิจัยต่างชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 50 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีระยะเวลา รับทุนการศึกษา 2 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี) แต่ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก หรือหลักสูตรการศึกษาวิชาเฉพาะทางกำหนดให้ระยะเวลารับทุนการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ

3. ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติเพื่อไปเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น และศึกษาวัฒนธรรม สภาพสังคมเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 5 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และศึกษาภาษาญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี

4. ทุนอบรมวิชาชีพครู
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 10 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี สอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาหรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่นครึ่งปี)

5.ทุนวิทยาลัยเทคนิค
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 2 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีที่ 11 ขึ้นไปนับจากประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

6. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 2 ทุน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษา 12 ปี หรือสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรตามที่สถาบันอาชีวะศึกษาของญี่ปุ่นให้การยอมรับ ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)

7. Young Leaders' Program
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะคัดเลือกข้าราชการสามัญ ผู้ซึ่งเป็นอนาคตในการพัฒนาประเทศไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่เกิน 35 ปีสำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติจะแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่สังกัด
กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดของทุนแต่ละประเภทก่อนสมัคร


ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสิงคโปร์

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์

                คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย ผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับ Secondary Three ต้องมีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลีย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 ผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับ Pre-University ต้องมีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                วีธีการสมัคร (1) ขอรับใบสมัครทุนการศึกษด้วยตนเอง ได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม.10300 โทร.0 2281 6370 ต่อ 106-107 (2) ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ กรุณาส่งซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาดอย่างน้อย 16 x 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง “รับใบสมัครทุนสิงคโปร์” (3) ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.moe.gov.ag/aseanscholarships/abtThailand.htm


                วีธีส่งใบสมัคร     ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว) ไปยัง School Placement and Scholarships Branch Scholarships Section Ministry of Education 1 North Buona Vista Drive Singapore 138675 ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครไปยังประเทศสิงคโปร์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2551


มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา (ฟุลไบรท์)
ให้ทุน Open Competition
Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2552

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 7 ทุน (1 ทุน จะจัดสรรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกาจากสถาบันการศึกษาในภูมิภาค ครอบครัวฐานะยากจนและมีรายได้น้อย) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในประเทศไทย เพื่อศึกษาต่อเฉพาะระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในทุกสาขา ยกเว้นสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลคะแนนวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์) หรือ 80 คะแนน (สอบทางระบบอินเตอร์เน็ต) และผู้รับทุนสามารถเลือกสถาบันการศึกษาตามความถนัด ความรู้ ความสามารถและความสนใจได้
                ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาระเบียบการเกี่ยวกับการสมัครรับทุนเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org หรือสอบถามที่มูลนิธิฟุลไบรท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2285 0581-2 (ติดต่อ Mr.Chatchai Ugsornsilp ต่อ 106 หรือ Ms.Cheewarat Kaewsangkwan ต่อ 107) ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไปที่มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เลขที่ 21/5 อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 ภายใน 21 เมษายน 2551


สมัครได้แล้ว 680 ทุน สกอ.ปี 2551

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับงบประมาณโครงการนำร่องเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 251 เพื่อจัดสรรทุนภายใต้โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2551 ซึ่งอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดหรือในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการและบุคคลทั่วไป สามารถสมัครขอรับทุนตามหลักเกณฑ์ ตามแบบฟอร์มของทุนแต่ละประเภท รวมทั้งรายละเอียดของแต่ละโครงการ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.research.mua.go.th โดยดาวน์โหลดข้อมูลและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมึกษาผ่านระบบดังกล่าว ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2551

หลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุน

กิจกรรมที่ 1  การผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก มีการดำเนินงานใน 3 รูปแบบ คือ 1.ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ (CHE-PhD-SFR) 2.ทุนปริญญาเอกร่วมใน-ต่างประเทศ (CHE-PhD-SW) และ 3.ทุนปริญญาเอกในประเทศ (CHE-PhD-THA)
สำหรับในปี 2551 แต่ละประเภทของทุนมีรายการให้ทุน ดังนี้

1.ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ  (CHE-PhD-SFR) จำนวน 80 ทุน
• สาขาเป้าหมาย
ในปี 2551 สำนักคณะกรรมากรการอุดมศึกษา จะทำการคัดเลือกผู้รับทุนจำนวน 80 โดยเป็นทุนสำหรับสายอาจารย์ 75 ทุน สำหรับสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จำนวน 5 ทุน ที่จะไปศึกษาต่อในสาขาเป้าหมาย 8 สาขา

2.ทุนปริญญาเอกร่วมในต่างประเทศ (CHE-PhD-SW) จำนวน 300 ทุน
• รูปแบบทุนปริญญาเอกร่วมใน-ต่างประเทศ
ในปี 2551 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสรรทุนปริญญาเอกร่วมใน-ต่างประเทศ จำนวน 300 ทุน โดยมีช่องทางการสมัครดังนี้
ช่องทางที่ 1 ทุนปริญญาเอกร่วมเพื่อพัฒนากลุ่มวิจัย (CHE-PhD-SW-RGSG)
จำนวน 50 ทุน
ช่องทางที่ 2  ทุนปริญญาเอกร่วมเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา (CHE-PhD-SW-SUPV) จำนวน 50 ทุน
ช่องทางที่ 3 ทุนปริญญาเอกร่วมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (CHE-PhD-SW-NEWU) จำนวน 125 ทุน
ช่องทางที่ 4 ทุนปริญญาเอกร่วมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มเก่า (CHE-PhD-SW-OLDU) ที่มีสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอกไม่ถึงร้อยละ 20 จำนวน 20 ทุน
ช่องทางที่ 5 ทุนปริญญาเอกร่วมสำหรับอาจารย์ผละผู้สมัครทั่วไป (CHE-PhD-SW-INDV)   จำนวน 50 ทุน
ช่องทางที่ 6 ทุนปริญญาเอกร่วมสำหรับบุคลากรสานสนับสนุนและช่วยวิชาการและข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (CHE-PhD-SW-SERV) จำนวน 5 ทุน

3.ทุนปริญญาเอกในประเทศ (CHE-PhD-THA) จำนวน 300 ทุน
• รูปแบบทุนปริญญาเอกในประเทศ
ในปี 2551 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสรรทุนปริญญาเอกในประเทศ จำนวน 300 ทุน โดยมีช่องทางการสมัครดังนี้
ช่องทางที่ 1 ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตร (CHE-PhD-THA-PROG) จำนวน 50 ทุน
ช่องทางที่ 2 ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา (CHE-PhD-THA-SUPV) จำนวน 50 ทุน
ช่องทางที่ 3 ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (CHE-PhD-THA-NEWU) จำนวน 125 ทุน
ช่องทางที่ 4 ทุนปริญญาเอกในประเทศเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มเก่า (CHE-PhD-THA-OLDU) ที่มีสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอกไม่ถึงร้อยละ 20 จำนวน 20 ทุน
ช่องทางที่ 5 ทุนปริญญาเอกในประเทศสำหรับอาจารย์ และผู้สมัครทั่วไป  (CHE-PhD-THA-INDV) จำนวน 50 ทุน
ช่องทางที่ 6 ทุนปริญญาเอกในประเทศสำหรับบุคลากรสนับสนุนวิชาการ และข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (CHE-PhD-THA-SERV) จำนวน 5 ทุน

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้เป็นนักวิจัย (CHE-RES)
ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการให้เป็นนักวิจัยการดำเนินการใน 7 รูปแบบ คือ  1.ทุนวิจัยปริญญาโท (Post Grad) (CHE-RES-PG) จำนวน 20 ทุน 2.ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doc) (CHE-RES-PD) จำนวน 15 ทุน 3.ทุนพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ สกอ.-สกว. (TRF-CHE-YR) จำนวน 130 ทุน 4.ทุนพัฒนาอาจารย์รุ่นกลาง สกอ.-สกว.(TRF-CHE-MR) จำนวน 50 ทุน 5.ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย (Research Group)(CHE-RES-PG) จำนวน 2 ทุน

6.ทุนพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่        
6.1 ทุนพัฒนาอัตลักษณ์กลุ่มวิจัย     (Identity-Based Research Group) (CHE-RES-IG) จำนวน    10 ทุน 6.2 ทุนสร้างความพร้อมด้านวิจัย (Capacity Building) (CHE-RES-CAP) จำนวน 110 ทุน
6.2.1 ข้อเสนอโครงการที่เสนอโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย (CHE-RES-CAP-ADMIB) จำนวน 10 ทุน 6.2.2 ข้อเสนอโครงการที่เสนอโดยอาจารย์/นักวิจัย (CHE-RES-CAP-INDV) จำนวน 100 ทุน
7.ทุนพัฒนางานวิจัยสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ     (CHE-RES-SEV) จำนวน 50 ทุน

กิจกรรมที่ 3 การเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการทางวิชาการและความเข้มแข็งของเครือข่าย

1.ทุนสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพ จำนวน 45 ทุน มี 3 รูปแบบ คือ
1.1 ทุนฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง Professional training and attachment (CHE-PRO-PTA) จำนวน 20 ทุน
ลักษณะของทุน 1.เป็นทุนที่เน้นการทำงานร่วมกับภาคเอกชน อุตสาหกรรม 2.ผู้รับทุนจะต้องใช้เวลาร่วมมือกับภาคอุตสาหกรมที่สนใจในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 3.การทำงานร่วมกันอาจจะอยู่ในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติงาน การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาบางประการที่มีอยู่ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่าง 2 ฝ่าย
ทุนสนับสนุน ให้ทุนละ 40,000 บาท/โครงการ

คุณสมบัติผู้รับทุน เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระหว่างการรับทุนต้องไม่รับทุนอื่นซ้อนในเวลาเดียวกัน ก่อนการรับทุนต้องมีหนังสืออนุมัติจากต้นสังกัดใลาเพื่อปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา
1.2 ทุน Shadowing ในประเทศ ด้านการเรียนการสอน และการจัดการความรู้/การวิจัย (CHE-PRO-SHA-INV) จำนวน 20 ทุน
ลักษณะของทุน 1.เป็นทุนที่เกี่ยวกับการสร้างสมรรถนะด้านความเป็นครู การจัดความรู้ การจัดการระบบและการสื่อสาร 2.ผู้นับทุนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อศึกษาการทำงานของผู้เชี่ยวชาญ (บุคลากรต้นแบบ) หรือหน่วยงาน (หน่วยงานต้นฉบับ) 3.รูปแบบของการทำงานอาจอยู่ในรูปของการเข้าร่วมประชุม การสอน การวิเคราะห์ และการจัดการ
ทุนสนับสนุน ให้ทุนละ 40,000 บาท โดยรวมค่าเดินทางต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการปฏิบัติงานด้วย
คุณสมบัติผู้รับทุน เป็นอาจารย์/บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ระหว่างการรับทุนต้องไม่รับทุนอื่นซ้อนในเวลาเดียวกัน ต้องได้รับการตอบรับจากบุคลากรต้นแบบหรือผู้บริหารของหน่วยงานต้นแบบ ก่อนการรับทุนต้องมีหนังสืออนุมัติจากต้นสังกัดให้ลาเพื่อรับทุนเต็มเวลา
1.3 ทุน Shadowing ต่างประเทศ (CHE-PRO-SHA-SFR) จำนวน 5 ทุน
ลักษณะทุน 1.เป็นทุนที่เกี่ยวกับการสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา 2.ผู้รับทุนจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือนในการฝึกปฏิบัติงานภายใต้การแนะนำของผู้บริหารหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 3.รูปแบบของการฝึกปฏิบัติงานอยู่ในรูปแบบของการเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ

สามารถสมัครขอรับทุนตามหลักเกณฑ์ ตามแบบฟอร์มของทุนแต่ละประเภท รวมทั้งรายละเอียดของแต่ละโครงการ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ www.research.mua.go.th โดยดาวน์โหลดข้อมูลและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมึกษาผ่านระบบดังกล่าว ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2551


“เทคโนโลยีสยาม” แจก 80 ทุน
ต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2551

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ  ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  มีความประสงค์จะสนับสนุนผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ที่สนใจให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในทุกสาขาวิชาของระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะเทคโนโลยี 2.คณะบริหารธุรกิจ 3.คณะบัญชี 4.คณะศิลปะศาสตร์
เพื่อเพิ่มโอกาสให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  สาขาที่นักศึกษาสนใจและเป็นนักศึกษาที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และกำลังจะจบการศึกษาก่อนวันประกาศผลการได้รับทุน
 2. สำหรับทุนประเภททุนความสามารถพิเศษและทุนสนับสนุนการศึกษา  นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. สำหรับทุนประเภททุนกเรียนดี  นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. มีความประสงค์และความมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

การสนับสนุนทุนการศึกษา
1.ทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 80 ทุน  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.1  ทุนเรียนดี 10 ทุน
1.2  ทุนความสามารถพิเศษ 10 ทุน (สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษดังนี้ ด้านกีฬา ด้านดนตรี เช่น นาฎศิลป์ ดนตรีไทย-สากล ด้านการใช้ภาษาไทย เช่นการโต้วาที วาทศิลป์ เรียงความ ด้านการแสดง เช่น ละครเวที เชียร์ลีดเดอร์  ด้านศิลปะ และด้านอื่น ๆ โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการ)
1.3  ทุนสนับสนุนการศึกษาบางส่วน 60 ทุน

ประเภททุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษ  เป็นทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรโดยมีเงื่อนไข คือ ทุนเรียนดี นักศึกษาจะต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 และทุนความสามารถพิเศษ นักศึกษาจะต้องให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยตามกำหนด
ประเภททุนสนับสนุนการศึกษาบางส่วน  นักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท ในปีการศึกษาแรกเท่านั้น การรับสมัครและการพิจารณาตัดสินเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปีการศึกษา 2551

ขั้นตอนสมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามโดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจนและ ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัคร
 2. กรอกรายละเอียดลงในหนังสือรับรองคุณสมบัติ และให้อาจารย์ในสถานศึกษาสุดท้ายที่ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาอยู่ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ใหญ่) ลงนามรับรอง
 3. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนประเภททุนเรียนดี  จะต้องเขียนเรียงความเรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนาความ เป็นมนุษย์” ความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Front Angsana New 16
 4. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนประเภททุนความสามารถพิเศษ  ให้นำ Portfolio มาแสดง (ประกอบด้วยภาพกิจกรรมที่นักศึกษาเคยทำหรือกำลังดำเนินการอยู่ ประกาศนียบัตรต่าง ๆ ที่แสดง     ให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ)
 5. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนประเภททุนสนับสนุนการศึกษาบางส่วนจะต้องเขียนเรียงความเรื่อง “อนาคตทางการศึกษาของข้าพเจ้า” ความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Front Angsana New 16

แนบเอกสารประกอบการสมัคร

1)  ใบสมัครขอรันทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
2)  หนังสือรับรองคุณสมบัติ
3)  เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3-5
4)  เอกสารแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.)
5)  รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว หนึ่งรูป
6)  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ หน่วยรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ประกาศผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2551


ประกวดมิสซิส ซีรีแล็ค 2008
ชิงถ้วยประทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลกว่า 5 แสน

ผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ ซีรีแล็ค เปิดเวทีสำหรับคุณแม่ยุคใหม่อายุ 20-35 ปีซึ่งมีลูกในวัย 6-10 เดือน เฟ้นหาสุดยอดคุณแม่ที่มีความเป็นแม่อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมเทคนิคการดูแลลูกเฉพาะตัว เพื่อเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณา เนสท์เล่ ซีรีแล็ค ในโครงการ “ปฏิบัติการค้นหามิสซิส ซีรีแล็ค” ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทุนการศึกษา และของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โดย เนสท์เล่ ซีรีแล็ค ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมธัญพืชสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่อุดมด้วยคุณค่าสารอาหารครบถ้วน เพื่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์สมวัย ที่อยู่เคียงข้างเด็กไทยมา กว่า 25 ปี ขอเชิญคุณแม่ยุคใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของความเป็นแม่อย่างสมบูรณ์แบบ อายุระหว่าง 20-35 ปีและมีลูกน้อยในวัยระหว่าง 6-10 เดือน ณ วันสมัคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการค้นหามิสซิส ซีรีแล็ค (Mrs. Cerelac) โดยผู้ชนะเลิศการประกวดมิสซิส ซีรีแล็ค จะได้เป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ ซีรีแล็ค พร้อมรับถ้วยรา งวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทุนการศึกษาและของรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศมูลค่ากว่า 150,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาและของรางวัลสำหรับรองชนะเลิศและของที่ระลึกสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกอีกมากมาย เพียงส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายขนาดโปสการ์ด (4x6 นิ้ว) ของคุณกับลูกน้อย และแนบกล่องเปล่าผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ ซีรีแล็ค สูตรใด ขนาดใดก็ได้ จำนวน 2 กล่อง ที่ ตู้ปณ. 348 ปณศ. ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.nestle.co.th/cerelac ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2551

สนใจสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2657 8657 กด 0

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2018 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม