กลับไปหน้าหลัก
Hello Adv
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
การศึกษาต่อต่างประเทศ
Australia
Canada
China
Czechoslovakia
Denmark
England
Finland
France
Germany
Hong Kong
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Russia
Saudi Arabia
Scotland
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Turkey
USA

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ

What’s TOEFL & IELTS ???
มารู้จักโทเฟิลและไอเอลกันเถอะ

 TOEFL ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language (TOEFL อ่านออกเสียงว่า โทเฟิล หรือ โทเฟล) เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนนโทเฟลจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี

TOEFL ทดสอบอะไรบ้าง ???

TOEFL จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) และในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้

ทักษะ

ลักษณะของการสอบ

เวลารวม
(นาที)

คำถามทั้งหมด (คะแนนดิบ)

อัตราคะแนน

Reading
(การอ่าน)

อ่านบทความประมาณ 3-5 บท ซึ่งถ้าคิดเป็นความยาวแล้ว รวมทั้งหมดจะได้ประมาณ 700 คำ ซึ่งในแต่ละบทความนั้นจะมีคำถามให้ตอบประมาณ 12-14 ข้อ

60-100

36-70

0-30

Listening
(การฟัง)

- ฟังการบรรยาย (Lectures) 4-6 เรื่อง แต่ละเรื่องจะกินเวลาประมาณ 3-5 นาที และตอบคำถามประมาณ 6 ข้อต่อเรื่อง,
- ฟังบทสนทนา(Conversations) 2-3 บท ในแต่ละเรื่องใช้เวลา 3 นาที และตอบคำถาม 5 ข้อในแต่ละบท

60-90

34-51

0-30

Speaking
(การพูด)

พูด 2 หัวข้อเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่ว ๆ ไป (เรื่องที่คุ้นเคยในสังคมไทย) และ 4 หัวข้อในการพูดเกี่ยวกับ Academic

20

0-4

0-30

Writing
(การเขียน)

1 หัวข้อที่ให้ผู้ทดสอบ เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและได้ฟังมาและอีก 1 หัวข้อเกี่ยวกับการสนับสนุนความคิดเห็นของหัวเรื่อง

50

0-5

0-30

รวม

 

0-120

 

ผลคะแนนกับการประเมิน

 

ทักษะ (Skill)
คะแนน (Score Range)
ระดับ (Level)

Reading (การอ่าน)
0-30
Low (0-14)

 

Intermediate (15-21)

 

High (22-30)

Listening (การฟัง)
0-30
Low (0-14)

 

Intermediate (15-21)

 

High (22-30)

Speaking (การพูด)
0-30
Weak (0-9)

 

Limited (10-17)

 

Fair (18-25)

 

Good (26-30)

Writing (การเขียน)
0-30
Limited (1-16)

 

Fair (17-23)

 

Good (24-30)

คะแนนรวม
0-120

 

0สำหรับองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการทดสอบ ได้แก่ ETS หรือ Educational Testing Service ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2507 ซึ่งการสอบถูกปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมคือ CBT (Computer Based Test) และ PBT (Paper Based Test) มาเป็นแบบ IBT (Internet Based Test) และหากเกิดเหตุสุดวิสัยระบบ IBT ไม่สามารถใช้ได้ก็จะใช้ระบบ PBT มาทำการทดสอบแทน
0

 

ค่าใช้จ่าย

 

รายการ
ราคา

ค่าลงทะเบียน
US$140 ดูราคาแต่ละพื้นที่

ค่าลงทะเบียนล่าช้า
US$25

เลื่อนวันสอบ (ต้องทำก่อนถึงวันสอบ 3 วันเป็นอย่างน้อย)
US$50

การขอคืนค่าคะแนนหลังจากที่ยกเลิก
US$20

เพิ่มรายงานผลคะแนนที่จัดส่ง
US$17 / Report

การทำคะแนน TOEFL IBT การพูดหรือการเขียนใหม่ (Rescore)
US$60

การทำคะแนน TOEFL IBT การพูดและการเขียนใหม่ (Rescore)
US$120

ค่าขอกระดาษคำตอบคืน
US$20

 

หมายเหตุ
0* ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาเช็กที่เว็บไซต์  http://www.ets.org/toefl/
0** การยกเลิกการลงทะเบียน จะเหมือนกับการเลื่อนวันทดสอบ คือ ต้องมีวันเหลือก่อนถึงวันสอบอย่างน้อย 3 วันไม่นับวันที่สอบและวันลงทะเบียน สำหรับจำนวนเงินจะได้คืนครึ่งหนึ่งของค่าลงทะเบียน

 

การยกเลิกผลคะแนน การขอคืนค่าคะแนนและการขอรีสกอร์

การยกเลิกผลคะแนน

0เมื่อทำการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการยกเลิกผลสอบได้ แต่ควรทำการตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ไม่สามารถยกเลิกคะแนนเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งได้และไม่อนุญาตให้รับคะแนนส่วนที่เหลือ
 2. ถ้ายกเลิกผลคะแนนไปแล้ว จะไม่มีรายงานส่งไปที่ใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ
 4. การยกเลิกคะแนนจะไม่มีการบันทึกใด ๆ ที่ส่งผลเสียต่อตัวผู้ขอ
 5. ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการขอยกเลิก 

การขอคืนค่าคะแนนหลังจากที่ร้องขอยกเลิกไปแล้ว มีขั้นตอนและเงื่อนไข ดังนี้

01. ต้องส่งเรื่องให้ถึงทาง EST อย่างช้าที่สุด ไม่เกิน 10 วันโดยนับจากวันที่เข้าสอบ
02. ติดต่อที่ EST Service
03. ระบุรายละเอียดดังนี้
00ชื่อและวันเดือนปีเกิด
00เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
00เลขที่ลงทะเบียน (ในเอกสาร registration confirmation)
04. ค่าใช้จ่าย US$20
05. ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ทาง ETS ได้รับเรื่อง

RESCORE: การรีสกอร์

0สามารถร้องขอให้คำนวณคะแนนในส่วนของการเขียนและการพูดให้ใหม่ได้ ระยะเวลาที่สามารถขอรีสกอร์ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่เข้าสอบ และมีเงื่อนไขดังนี้
01. การขอรีสกอร์จะทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
02. ถ้าขอรีสกอร์ทั้งสองส่วน คือ การเขียนและการพูด ทั้งสองส่วนจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อม ๆ กัน
03. การขอรีสกอร์ในแต่ละส่วนมีค่าใช้จ่าย US$60 หากต้องการรีสกอร์ทั้งสองส่วนจะมีค่าใช้จ่าย US$120
04. การดำเนินการจะต้องกรอก TOEFL? IBT Rescoring Request Form. ให้เรียบร้อย
05. ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 สัปดาห์นับจากวันที่ทาง ETS ได้รับฟอร์ม หลังจากดำเนินการเรียบร้อย ทาง ETS จะส่งรายงานคะแนนใหม่กลับมาให้

การได้ใบรับรองคะแนน

0ผู้สอบจะได้รับในรายงานผลคะแนนรวมทั้งหมด 5 ฉบับ ดังนี้
- ฉบับแรกจะเป็นรายงานผลที่ส่งให้ผู้เข้าสอบ
- อีก 4 ฉบับ จะเป็นรายงานผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถเลือกว่าจะให้ทาง ETS ส่งตรงไปให้กับสถาบันหรือบริษัทใด โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 15 วันหลังจากวันที่เข้าสอบ
หากต้องการมากกว่านี้ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม US$17 ต่อ 1 ฉบับ

สำหรับเงื่อนไขในการได้รับใบรับรอง มีดังนี้ (ต้องผ่านทั้ง 4  หัวข้อดังต่อไปนี้)

 1. ตอบคำถามอย่างน้อยที่สุด 1 คำถามในส่วนของการอ่าน (Reading)
 2. ตอบคำถามอย่างน้อยที่สุด 1 คำถามในส่วนของการฟัง (Listening)
 3. เขียนอย่างน้อย 1 บทความ ในส่วนของการเขียน (Writing)
 4. พูดอย่างน้อย 1 หัวข้อ ในส่วนของการพูด (Speaking)

การลงทะเบียน และสิ่งที่ต้องนำไปวันสอบ

0** ระหว่างทำรายการห้ามกด <-- Back ของ Internet Explorer มิฉะนั้น อาจต้องดำเนินการสมัครใหม่ตั้งแต่ต้น 

 1. เข้าเว็บไซต์  http://www.ets.org/  แล้วเลือกที่ TOEFL
 2. กดที่ Register for the Test
 3. Select a testing Location  เลือก Thailand
 4. หัวข้อ Internet-based Test (IBT) กดที่ Register Online
 5. ที่หัวข้อ New User กดที่ Sign Up แล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน กด Continue
 6. อ่านและกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  แล้วกด Continue
 7. อ่านวิธีการกำหนด Username และ Password  และใส่ Username กับ Password  ตามต้องการ

  * Username ใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขตั้งแต่ 6-16 ตัว และต้องไม่ใช่อักขระพิเศษ
  * Password ต้องใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็กและตัวเลข ผสมกันตั้งแต่ 8 ตัวแต่ไม่เกิน 16 ตัว มิฉะนั้นจะดำเนินการไม่ผ่าน
  * เลือกคำถามและใส่คำตอบในการขอรหัสผ่านใหม่ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน
 8. ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด และยืนยัน (Confirm) เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน
 9. หลังจากนั้น ระบบจะลิ้งค์มาที่หน้า My Home Page คลิกที่ Register for a Test/Order Score Reports
 10. เลือก TOEFL Test และคลิก Continue
 11. จะขึ้นหน้า Before You Begin ... จะอ่านรายละเอียดหรือไม่อ่านก็ได้ แล้วคลิกที่ I agree
 12. จะพบหน้า Register for a Test ให้ใส่รายละเอียด

  - Country/Location : Thailand
  - Region : จังหวัดที่สะดวก
  - Start Test Date : ใส่ช่วงเวลาที่เราต้องการสอบซึ่งการกำหนดระยะห่างของ Start Test Date และ End Test Date สามารถทำได้เพียง 60 วันเท่านั้น
  - End Test Date :
  * แล้วคลิก Search ระบบจะแสดงสถานที่สอบและเวลาขึ้นมา คลิกเลือกตามที่คิดว่าสะดวกที่สุด
 13. ยืนยันความถูกต้องด้วยการกด Continue
 14. พบหน้า Score Reporting Preferences เลือก Web-accessible Score Report and a printed copy mailed to you แล้วกด Continue
 15. หน้า Select Score Recipients : Part 1 of 2 ให้กรอกรายละเอียดของสถาบันที่อยากให้ส่งคะแนนการสอบไปให้ หรือเลือกประเทศแล้วกด Search แล้วจึงค่อยเลือกสถาบัน (ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหากส่ง Report ไม่เกิน 4 แห่ง)
 16. หน้า Select Score Recipients: Part 2 of 2 สามารถเพิ่มสถาบัน (Add Another Score Recipient) เลือกแผนกที่จะส่งเอกสารที่จะจัดส่ง (Department:) ยืนยันการทำรายการ (Continue) และยกเลิกสถาบัน (Remove) ที่กรอกมาข้างต้นได้
 17. หน้า Demographic Questions เป็นแบบสำรวจ จะตอบหรือไม่ก็ได้ แล้วกด Continue
 18. หน้า Order Summary เช็กรายละเอียดและความถูกต้องให้เรียบร้อย ถ้าอยากแก้ไขส่วนไหน สามารถกดที่ Modifiy หากทุกอย่างถูกต้องแล้วให้กดที่ Confirm Order
 19. หน้า Select Payment Method ใส่รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน แล้วกด Continue

สิ่งจำเป็นที่ต้องนำไปวันสอบ  

 1. Passport
 2. ใบ Confirm ที่พิมพ์ออกมาจาก Internet

IELTS  คืออะไร

IELTS (International English Language Testing System) คือ การวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการไป ศึกษาต่อ หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา และผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐาน ไปยังประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์

IELTS ทดสอบอะไร

0IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็น แต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่เก้า ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง เช่น

0ระดับที่ 1 ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะหมายถึงผู้ที่ไม่ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย
0ระดับที่ 9 ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะหมายถึงผู้ที่สามารถ ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ในการสอบ IELTS ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2  แบบคือ สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อนำผลไปสมัครเรียนต่อ และสำหรับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสองแบบจะได้รับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบการฟังและการพูดฉบับเดียวกัน ส่วนการทดสอบการเขียนและการอ่านจะใช้ข้อสอบคนละแบบ ซึ่งแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ
รูปแบบของการทดสอบแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ

01. เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC MODULES) เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
02. เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING MODULES) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับ ผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย
IELTS จัดสอบที่ไหน และ เมื่อไหร่

 
0IELTS จัดสอบที่ โรงแรมปทุมวันปรินเซส (ติดกับมาบุญครอง) ในช่วงเช้า และ British Council (BC) กรุงเทพฯ ณ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 ในช่วงบ่าย โดยจัดสอบเดือนละ 3 ครั้ง ตรงกับวันเสาร์ และควรสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน นอกจากนี้ทาง BC อาจจัดสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสมซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ชั้น 1

ค่าสมัครสอบราคาเท่าไหร่  ค่าสมัครสอบ 5,500 บาท

หลักฐานการสมัคร

01. กรอก ใบสมัครการสอบ IELTS ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)
02.รูปถ่ายปัจจุบัน 2 รูป (ขนาด 2 นิ้ว)
03.สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมเอกสารฉบับจริง ดังต่อไปนี้:

0- บัตรประจำตัวประชาชน
0- หนังสือเดินทาง

0***หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีสามารถใช้ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนสำเนาเอกสารข้างต้นได้

04. ชำระค่าสมัครสอบที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์

0***หมายเหตุ ผู้สมัครสอบต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนในวันที่ ทำการสมัครสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบ
  
การประกาศผลสอบ

0ผู้สอบสามารถรับผลการสอบได้ที่ BC วันพฤหัส (หรือ 5 วันทำงานหลังการสอบ) ตั้งแต่เวลา 13.00 - 19.00 น. ทาง BC จะเริ่มจัดการส่งผลสอบที่เหลือให้ผู้สอบทางไปรษณีย์ (โปรดเผื่อเวลาจัดส่งทาง ไปรษณีย์ในกรุงเทพฯ ประมาณ 3 วัน) หากท่านไม่มารับผลสอบภายในวันอาทิตย์ทาง BC จะไม่ทำการแจ้งผลการสอบ ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

การสอบครั้งต่อไป

0ท่านสามารถทำการสอบครั้งต่อไปได้อีก 90 วันหลังจากการสอบครั้งสุดท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

0ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กรุงเทพฯ
0บริติช เคานซิล ประเทศไทย 254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถ. พญาไท
0เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: +662 652-5480-9 ต่อ 501 หรือ 502 
โทรสาร : +662 253-5312

0ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00
0ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์


        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม