กลับไปหน้าหลัก
Counter Service
หน้ารวม ประถม-มัธยม | นักศึกษามหาวิทยาลัย | หนุ่มสาวออฟฟิศ | ผู้ปกครอง
 
 
5 อันดับลิงค์ยอดนิยม
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1
34
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 2
15
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3
13
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 4
12
หัวข้อที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 5
10
5 อันดับสมาชิกนิยมสูงสุดในฟอรัม
อันดับที่ 1 kwiin
5
อันดับที่ 2 BOL@#$%^&*(
4
อันดับที่ 3 minjo
3
อันดับที่ 4 mankittisak
3
อันดับที่ 5 zola
2
ข่าวสาร

กรุณา Login ก่อนทำการให้หลอดไฟ
ยังไม่มีผู้ให้หลอดไฟ
มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น และ บริษัทสตาร์ฟิชอินโนเวชั่น จำกัด จัดประกวดคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์สำหรับแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ “Starfish Labz” มุ่งสร้างชุมชุมเรียนรู้สำหรับนักการศึกษาประเทศไทย
Starfish Labz เป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น และ บริษัทสตาร์ฟิชอินโนเวชั่น จำกัด (Social Enterprise) โดยมุ่งหวังให้ Starfish Labz เป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษา ที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสนุกๆ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน แบบ Problem-Based Learning, Makerspace, นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
Starfish Labz คืออะไร? Starfish Labz เป็นโครงการในรูปแบบออนไลน์ที่เกิดขึ้นมา ภายใต้พันธกิจของมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น มีเป้าหมายให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเน้นพัฒนานักการศึกษาไทย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชุมชนนักการศึกษาออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ Starfish Labz ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการของผู้เรียน ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งใช้เวลาเรียนเพียงไม่นาน ประมาณ 30 นาที/หลักสูตร การเรียนรู้มาจากความสนใจของผู้เรียนเองเป็นพื้นฐาน มีเนื้อหาที่ผู้เรียนสนใจ และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนาในวิชาชีพ มีระบบการให้คะแนนจากผู้เรียนด้วยกัน โดยจะไม่ได้วัดผลด้วยการประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน แต่จะมีระบบการประเมินที่ให้คะแนนจากความรู้เป็นหลัก เพื่อพัฒนาในสิ่งที่ยังต้องเรียนรู้ต่อไป โดยผู้เรียนจะได้ใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร
แนวคิดในการสร้าง Starfish Labz คือ การออกแบบรูปลักษณ์ของแพลตฟอร์มให้ดูสนุก น่าเรียนรู้ และ ไม่เครียดจนเกินไป คุณครูจะได้สนุกไปกับกิจกรรมเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดกิจกรรม Makerspace และการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ก้าวสู้การเป็นครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัล และความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อนำมาใช้ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ คุณภาพขั้นสูง สำหรับเด็กไทย จึงเป็นที่มาของโครงการประกวด “Starfish Labz Clip VDO Contest” สื่อสร้างสรรค์ มุ่งหวังนักการศึกษาสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคต โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น และ บริษัทสตาร์ฟิชอินโนเวชั่น จำกัด (Social Enterprise)
มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น (Starfish Education Foundation) และ บริษัทสตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญครู นักการศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ในโครงการ “Starfish Labz Clip VDO Contest” เพื่อผลิตวีดีโอเชิงสร้างสรรค์ สำหรับแพลตฟอร์มนวัตกรรมการศึกษาแห่งอนาคต ชิงรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท และรางวัล Popularity สำหรับวีดีโอที่มียอดชมสูงสุด พร้อมใบประกาศนียบัตร

หัวข้อในการประกวด
1. Lesson Idea
(เทคนิคหรือแนวการสอนของครูกับการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน)
2. Teacher’s Story
(เรื่องเล่าจากครู การสร้างแรงบันดาลใจ ในเรื่องของความคิดริเริ่ม ประสบการณ์ และการแก้ไขปัญหา)
3. Student’s Story
(การนำเสนอเรื่องราวของนวัตกรรมที่เด็กเป็นผู้พัฒนาด้วยตนเอง)
4. How To
(วิธีการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในห้องเรียน)

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ครู นักการศึกษา นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การรับสมัคร
● ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นแบบรายบุคคลหรือแบบทีมก็ได้
● ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน


กติกาการประกวด
● คลิปวิดีโอความยาวประมาณ 3-5 นาที
● สมัครเข้าร่วมได้ที่ ใบสมัคร Starfish Labz Clip VDO Contest
● ความละเอียดของไฟล์วีดีโอต้องไม่ต่ำกว่า 1080p
● ไม่จำกัดวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิค และอุปกรณ์ในการจัดทำ
● ผู้สมัคร สามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น
● สามารถนำผลงานที่เคยทำไว้มาส่งได้ แต่ผลงานนั้น ๆ ต้องไม่เคยผ่านการประกวดในรายการอื่น หรือผ่านการได้รับรางวัลมาก่อน หรือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ละเมิดกฎหมาย และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
● หากตรวจสอบพบว่าผลงานใดละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หรือมีการกระทำความผิด ทางผู้จัดจะตัดสิทธิ์ผลงานนั้นจากการประกวดนี้ทันที และหากเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล ทางผู้จัดจะมอบรางวัลนั้น ให้กับผู้เข้าประกวดอันดับถัดไป ตามลำดับ
● ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น (Starfish Education Foundation) โดยขอสงวนลิขสิทธ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
● ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ระยะเวลาโครงการ
● สามารถส่งผลงานร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 ได้ที่ ส่งผลงานวีดีโอ Starfish Labz Clip VDO Contest
● เริ่มโหวตผลงานระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 21 เมษายน 2562 (รางวัลประเภท Popularity)
● ประกาศผลรางวัลในวันที่ 29 เมษายน 2562

รางวัลการประกวด
● คลิปวิดีโอหัวข้อ “Lesson Idea” 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
● คลิปวิดีโอหัวข้อ “Teacher’s Story” 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
● คลิปวิดีโอหัวข้อ “Student’s Story” 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
● คลิปวิดีโอหัวข้อ “How To” 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
● คลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
หมายเหตุ
● รางวัลชนะเลิศตามหัวข้อ ตัดสินจากเกณฑ์การให้คะแนนจากคณะกรรมการ
● รางวัล Popularity ตัดสินจากยอด Like โดย 1 Like มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน (และคะแนนพิเศษ 1 Share มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน)
เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ
● คะแนนเนื้อหา
● คะแนนความคิดสร้างสรรค์
● คะแนนความสอดคล้องกับโจทย์
● คะแนนความสวยงามและความสมบูรณ์ของผลงาน

ติดต่อสอบถาม
Tel : 0995632212 (คุณศรศักดิ์) / 0881385350 (คุณอารีรัตน์)
E-mail : sorasak-sk@schsf.org / areerat-mt@schsf.org
FB : www.facebook.com/starfishlabz

        
 
 
ดูทั้งหมด
 
 
Copyright © 2019 Toki Net All rights reserved.
เว็บไซต์การศึกษาดอทคอม เป็นเว็บไซต์ E-Learning ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอน กวดวิชา สถาบันกวดวิชาออนไลน์ เฉลยข้อสอบเอเน็ทเฉลยข้อสอบโอเน็ท รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ ๆ ด้านการศึกษาอีกด้วย ที่จะช่วยให้เด็กไทย ได้รับความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเหนื่อยต่อการเดิน ทางไกล สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลอง "เรียนฟรี" ได้แล้ววันนี้ กับ เว็บไซด์เพื่อการศึกษา การศึกษาดอทคอม